Hur klagomålet anförs

Man kan anföra klagomål över en organisation eller person som man anser har handlat eller förfarit lagstridigt, felaktigt eller otillbörligt. Ett klagomål kan också gälla försummelse av arbetsuppgifter.

Vem som helst kan framföra ett klagomål, även en annan person än den som berörs. Rätten till klagomål är alltså inte begränsad till den berörda personens eget ärende. Den som framför ett klagomål har i allmänhet rätt att få ett beslut i ärendet eller svar på sitt klagomål.

Om klagomålet gäller omständigheter som är sekretessbelagda ska en klagande som inte är parten tillställa en fullmakt från personen vars ärende klagomålet gäller. Den som ger fullmakten måste ha tillräcklig handlingsförmåga och förstå innebörden av fullmakten. Också andra lagliga företrädare (t.ex. vårdnadshavare eller intressebevakare) kan anföra klagomål för den person de företräder, vilket hör till företrädarens uppgifter, dvs. till hans eller hennes behörighet. Klagomålet kan prövas även om någon fullmakt inte ges, men i sådana fall kan klaganden inte få de handlingar som rör ärendet och inte heller beslutet i ärendet. 

Klagomålet görs skriftligt och kan formuleras fritt. Vi rekommenderar dock att man använder en blankett.

I klagomålet ska man precisera vilka åtgärder, förfaranden eller beslut som man anser är felaktiga eller otillbörliga. Vidare bör man ange vilken tidpunkt klagomålet gäller och den instans vars verksamhet man har varit missnöjd med. I klagomålet ska man kortfattat och tydligt beskriva den sak eller händelse som klagomålet avser, och presentera en motivering till hur och varför handlingen är felaktig.

Klagomålet ska också innehålla klagandens kontaktuppgifter. Regionförvaltningsverket kan inte skicka ett beslut eller ett svar som gäller sekretessbelagda ärenden till klaganden per e-post. Därför måste klagandens postadress anges i klagomålet.

Hur klagomålet skickas in

Klagomålet kan skickas per post eller lämnas in undertecknat till regionförvaltningsverkets registratorskontor. Klagomålet kan också skickas per e-post till registratorskontoret. Vi rekommenderar inte att klagomålet skickas till en tjänstemans egna e-postadress. Klaganden skickar e-post på eget ansvar.

Man bör komma ihåg att klagomål som skickas med vanlig e-post inte är skyddade i datanätet, vilket innebär att de sekretessbelagda uppgifternas datasäkerhet kan äventyras. Använd alltid skyddad förbindelse, om du sänder material som innehåller uppgifter som  är sekretessbelagda eller annars  känsliga. Observera att den skyddade förbindelsen enbart fungerar med nedan angivna adress. Länken till Skyddad e-post

Obs! Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska.

Regionförvaltningsverket rekommenderar att man inte sänder sekretessbelagd information med e-post i synnerhet när man anför klagomål för en annan persons räkning.

 

Uppdaterad