Följder av ett klagomål

Regionförvaltningsverkets avgörande är en administrativ styrning och innehåller ett ställningstagande till om man i den verksamhet som är föremål för klagomålet har följt lagen och kraven på god förvaltningssed och i övrigt handlat korrekt.

Efter att ha satt sig in i klagomålet kan regionförvaltningsverket besluta att inte pröva det om

 • klagomålet gäller ett ärende som redan tidigare prövats som en förvaltningsklagan och ingen ny information i ärendet har getts
 • ärendet inte hör till regionförvaltningsverkets behörighet
 • ärendet har preskriberats
 • ärendet är anhängigt vid en annan behörig myndighet
 • om ärendet kan överklagas genom ordinära rättsmedel

Efter att ha satt sig in i klagomålet kan regionförvaltningsverket konstatera att saken inte föranleder några åtgärder om

 • det inte finns någon anledning att misstänka lagstridigt förfarande eller underlåtenhet att uppfylla en skyldighet

Om något klandervärt framkommer i ärendet kan regionförvaltningsverket ge administrativ styrning:

 • meddela den saken gäller sin uppfattning om ett lagenligt förfaringssätt
 • göra den saken gäller uppmärksam på att förfarandet ska uppfylla lag och god förvaltningssed
 • ge den saken gäller en anmärkning för framtiden                     

Om ärendet gäller en sak där regionförvaltningsverket är tillsynsmyndighet kan regionförvaltningsverket ta upp den omständighet som beskrivs i klagomålet till behandling som ett tillsynsärende.

Klagomålet är inte ett sätt att söka ändring, vilket betyder att en förvaltningsakt eller ett beslut inte kan ändras eller upphävas på grund av klagomålet.

Regionförvaltningsverket kan inte:

 • upphäva eller ändra beslut som en myndighet fattat
 • ålägga någon att betala ersättning
 • ålägga föremålet för klagan att bevilja en viss förmån (t.ex. betalningsförbindelse eller utkomststöd eller att utföra en viss åtgärd som avser en viss person (t.ex. vårdåtgärd)
 • bestraffa en tjänsteinnehavare
 • utfärda bestämmelser om tjänste- eller arbetsförhållanden

Avgifter

Det tas inte ut någon avgift för regionförvaltningsverkets prövning av klagomålet eller för beslutet i ärendet.

Beslutet med anledning av klagomålet

Beslutet som fattas om klagomålet och handlingarna som inlämnats i ärendet är offentliga om det inte finns några bestämmelser i lag som säger att de är sekretessbelagda. Handlingar som är sekretessbelagda är t.ex. sådana som beskriver en persons hälsotillstånd, klientskap inom socialvården eller ekonomiska situation. Största delen av de klagomål regionförvaltningsverket behandlar innehåller sekretessbelagd information.

Överklagan

Beslutet i klagomålsärendet kan inte överklagas.

Uppdaterad

Genvägar

lomakkeet