Behandlingen av klagomålet

Med stöd av förvaltningslagen prövas omständigheter som ligger mer än två år tillbaka i tiden bara om det finns särskilda skäl. Också i speciallagstiftningen om social- och hälsovården finns det föreskrivet att ett klagomål som ligger mer än två år tillbaka i tiden bara prövas om det finns särskilda skäl.

När regionförvaltningsverket bedömer om det finns särskilda skäl att pröva klagomålet fäster vi bland annat vikt vid om ärendet är av allmän betydelse och vilken betydelse ärendet har för klaganden och för den som är föremål för klagomålet. För att regionförvaltningsverket ska kunna bedöma om särskilda skäl föreligger är det viktigt att klaganden tydligt beskriver det felaktiga förfarandet. Den som anför klagomålet kan dessutom ge sin syn på varför det finns särskilda skäl att pröva klagomålet.

Då klagomålet har sänts till regionförvaltningsverket sätter vi oss in i det och vidtar efter en första bedömning de åtgärder vi anser är befogade. Ett klagomål kan innehålla flera olika frågor som kan behöva utredas på olika sätt. Om klagomålet inte föranleder några åtgärder meddelar vi detta så snart som möjligt till den som framfört klagomålet.

Regionförvaltningsverket ber vid behov att klaganden kompletterar klagomålet om det inte innehåller tillräckligt med information för att kunna behandlas. Om klagomålet är bristfälligt kan regionförvaltningsverket också besluta att inte undersöka det.

Efter den preliminära bedömningen av vilka åtgärder som ska vidtas begär vi de utredningar som vi anser är nödvändiga. Vid behov hör vi föremålet för klagomålet, och då skickar vi alla de handlingar klaganden lämnat in till den som klagomålet gäller. Om vi anser att det är nödvändigt begär vi också om ett bemötande av den som anfört klagomålet.

Då regionförvaltningsverket fattat sitt beslut i ärendet skickas beslutet till klaganden i regel per post. Om ett klagomål över en annan persons ärende innehåller sekretessbelagd information och personen inte har tillställt regionförvaltningsverket någon fullmakt skickas beslutet inte till klaganden. Vi meddelar dock klaganden att klagomålet har avgjorts.

Om den som är föremål för klagomålet har blivit hörd om saken skickar regionförvaltningsverket beslutet också till denne. Regionförvaltningsverket kan också ge beslutet för kännedom till föremålet för klagan även om denne inte har blivit hörd.

Uppdaterad