Klagomål (förvaltningsklagan)

Ett klagomål är en anmälan eller angivelse om felaktigt förfarande eller försummelse och anförs hos en högre myndighet (eller hos en myndighet som enligt någon särskild bestämmelse prövar klagomål). Efter att ha satt sig in i klagomålet kan myndigheten utöva administrativ styrning över den instans vars verksamhet klagomålet gäller.

Klagomål prövas av många olika myndigheter. Förutom av regionförvaltningsverket prövas klagomål av bl.a. justitiekanslern, riksdagens justitieombudsman och Valvira. I lagstiftningen finns det närmare angett vilken myndighet som är behörig i ett visst ärende.  

Hos regionförvaltningsverket kan klagomål anföras i följande frågor:

 1. familjetjänster och sociala tjänster (mer information här)
 2. hälso- och sjukvård (mer information här)
 3. småbarnsfostran, förskoleundervisning, grundskole- och gymnasieundervisning, grundläggande konstundervisning och yrkesundervisning (mer information här)
 4. kommunalt miljö- och hälsoskydd (ärenden som rör livsmedel, hälsoskydd, tobak och djurskydd) samt privata och offentliga veterinärtjänster
 5. annan kommunal verksamhet (lagstiftningen kan innehålla vissa begränsningar av regionförvaltningsverkets behörighet)
 6. räddningsverkets verksamhet
 7. rennäring (administrativa ärenden)
 8. ekonomi- och skuldrådgivning  (klagomål som gäller tiden före 1.1.2019.)
  Klagomål som gäller ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning kan från och med 1.1.2019 anföras till justitiekanslern eller riksdagens justitieombudsman.

Observera att regionförvaltningsverken inte behandlar klagomål/ärenden som rör Folkpensionsanstalten (FPA), Arbets- och näringsbyråerna och polisen.

Man kan anföra klagomål till regionförvaltningsverket över en organisation eller person som man anser har handlat eller förfarit lagstridigt, felaktigt eller otillbörligt. Ett klagomål kan också gälla försummelse av arbetsuppgifter.

Med stöd av förvaltningslagen prövas omständigheter som ligger mer än två år tillbaka i tiden bara om det finns särskilda skäl.

Tillsyn över näringsverksamhet

Regionförvaltningsverket övervakar också till viss del näringsverksamhet. Till regionförvaltningsverket kan man göra en anmälan om en näringsidkares verksamhet, och utifrån anmälan kan regionförvaltningsverket besluta om tillsynsåtgärder. Dylika anmälningar är inte det samma som klagomål. När anmälan har avseende på fastighetsförmedling använd blanketten: Anmälan om felaktig förmedlingsverksamhet, som finns på sidan E-tjänst > Blanketter > Näringar > Fastighetsförmedling.

Regionförvaltningsverkets tillsyn gäller följande näringsgrenar:

 • förmedling av fastigheter och hyreslägenheter
 • indrivningsverksamhet
 • pantlåneinrättningar
 • hittegodsbyråer
 • servering av alkohol på restauranger
 • affärernas detaljförsäljning av alkohol.

Klagomålssidornas uppbyggnad

På dessa sidor finns information om hur man anför klagomål hos regionförvaltningsverket i de ärendeområden som nämns ovan. Webbsidorna för respektive område kan i sin tur ha mer information som inte gäller alla typer av klagomål. I listan ovan och i högra spalten finns länkar till de ärendeområden som har mer information om hur man anför klagomål.

På dessa sidor beskrivs hur klagomål framförs, hur klagomålet behandlas hos regionförvaltningsverket och vilka följder beslutet som regionförvaltningsverket ger med anledning av klagomålet kan ha för den som klagomålet gäller. Avsnittet som beskriver följderna behandlar också vilka följder klagomålet inte kan få.

 

Uppdaterad