Klagomål (förvaltningsklagan)

Med klagomål avses en anmälan till tillsynsmyndigheten om ett misstänkt felaktigt förfarande eller en misstänkt försummelse. Efter att ha satt sig in i klagomålet kan myndigheten ge administrativ vägledning till den aktör vars verksamhet klagomålet gäller.

Klagomål prövas av flera olika myndigheter. Förutom av regionförvaltningsverket prövas klagomål av bl.a. justitiekanslern, riksdagens justitieombudsman och Valvira. I lagstiftningen finns det närmare angivet vilken myndighet som är behörig i ett visst ärende.

Ett klagomål kan anföras hos regionförvaltningsverket om man anser att det verksamhetsställe eller den person som klagomålet gäller har förfarit lagstridigt, felaktigt eller olämpligt. Ett klagomål kan också gälla försummelse av arbetsuppgifter. Innan ett klagomål anförs bör man först bedöma om det går att få klarhet i ärendet genom att diskutera saken direkt med den berörda enheten eller genom att framställa en anmärkning till hälso- och sjukvårdsenheten, socialvårdsenheten eller den småbarnspedagogiska enheten.

Enligt förvaltningslagen prövar den övervakande myndigheten inte klagomål som gäller omständigheter som har inträffat för mer än två år sedan, om det inte finns särskilda skäl för detta.

Regionförvaltningsverkets klagomålsprövning är avgiftsfri. En kopieringsavgift kan dock tas ut för kopior av beslutet och handlingarna som begärs senare.

Största delen av de klagomål som regionförvaltningsverket behandlar innehåller sekretessbelagda uppgifter. Sekretessbelagda är t.ex. handlingar som beskriver en persons hälsotillstånd, klientrelationer inom socialvården och ekonomiska situation.

Ett beslut i ett klagomålsärende får inte överklagas genom besvär.

Hos regionförvaltningsverket kan klagomål anföras i följande ärenden:

  1. socialvård (läs mer här)
  2. hälso- och sjukvård (läs mer här)
  3. småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundskole- och gymnasieundervisning, yrkesutbildning på andra stadiet, grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete (mer information här)
  4. kommunalt miljö- och hälsoskydd (ärenden som rör livsmedel, hälsoskydd, tobak och djurskydd) samt privata och offentliga veterinärtjänster
  5. annan kommunal verksamhet (lagstiftningen kan innehålla vissa begränsningar av regionförvaltningsverkets behörighet)
  6. räddningsverkens verksamhet
  7. rennäring (administrativa ärenden)
  8. ekonomi- och skuldrådgivning (klagomål som gäller tiden före 1.1.2019).
    Klagomål som gäller ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning ska från och med 1.1.2019 anföras hos justitiekanslern eller riksdagens justitieombudsman.

Regionförvaltningsverken behandlar inte klagomål/ärenden som rör Folkpensionsanstalten (FPA), Arbets- och näringsbyråerna eller polisen.

 

Uppdaterad