Serveringstid och förlängd serveringstid

 

Servering av alkoholdrycker som innehåller över 2,8 volymprocent alkohol är tillåten mellan klockan 9 och klockan 1.30, om serveringstiden inte har begränsats av tillståndsmyndigheten. Förtäring av serverade alkoholdrycker är tillåten i en timme efter det att serveringstiden gått ut. Serveringsstället behöver inte stängas när förtäringstiden upphör, men det är inte längre tillåtet att förtära alkoholdrycker efter denna tidpunkt.

Serveringen får fortsätta till klockan 3 natten mot självständighetsdagen, nyårsdagen, första maj och midsommardagen.

Det är möjligt att efter klockan 1.30 fortsätta serveringen inomhus till högst klockan 4 utifrån en skriftlig anmälan till regionförvaltningsverket. Anmälan ska lämnas in minst tre veckor innan den förlängda tiden är planerad att införas.

Serveringen får fortsätta utomhus till klockan 4 eller serveringen får inledas tidigast klockan 7 i samband med inkvarteringsställets frukostservering, om regionförvaltningsverket beviljar tillstånd. På ett gemensamt serveringsområde får serveringen inte fortsätta efter klockan 1.30

Om serveringen fortsätter på serveringsstället efter klockan 1.30, ska tillståndshavaren för varje påbörjat hundratal kunder utse en ordningsvakt att övervaka ordningen och säkerheten på serveringsstället och i dess omedelbara närhet från klockan 1.30 till dess att kunderna slutar förtära alkoholdrycker, om ingenting annat har föreskrivits av regionförvaltningsverket.

Kommunen har rätt att i syfte att främja invånarnas säkerhet förbjuda att serveringstiden förlängs eller begränsa förlängning av serveringstiden inom ett visst område i kommunen. Kommunens beslut kan gälla alla veckodagar eller vissa veckodagar och det kan gälla tills vidare eller för en viss tid. Beslutet träder i kraft tidigast sex månader från det att beslutet har vunnit laga kraft.

På ett gällande tillstånd att förlänga serveringen fram till klockan 2.30 eller 3.30 tillämpas efter att totalreformen av alkohollagen trädde i kraft den 1 mars 2018 de bestämmelser som var i kraft då tillståndet beviljades, om tillståndshavaren inte lämnar in en anmälan om förlängd serveringstid.

Övergången till sommartid påverkar serveringstiderna på de restauranger som har lämnat in en anmälan om förlängd serveringstid. På restauranger som gjort anmälan om förlängd tid ska serveringen upphöra enligt anmälan, dock senast klockan 04.00 sommartid, dvs. klockan 03.00 vintertid. Förtäring av alkoholdrycker är därefter tillåten i en timme, alltså högst till klockan 05.00 sommartid. Serveringsstället behöver dock inte stängas. Vid övergången till vintertid kan serveringen fortsätta med samma principer enligt vintertid högst till klockan 04.00, alltså till 05.00 sommartid.

Övergången till sommar- och vintertid påverkar också verksamheten på de restauranger som beviljats tillstånd till förlängd serveringstid till klockan 03.30 enligt den gamla alkohollagen. Vid övergången till sommartid ska serveringen av alkoholdrycker upphöra klockan 02.30, eftersom klockan ställs en timme framåt från klockan 03.00 till klockan 04.00. Serveringsstället ska alltså stängas enligt gällande klockslag. Den förlorade timmen kan, om så önskas, tas tillbaka i samband med övergången till vintertid, varvid serveringen av alkoholdrycker upphör klockan 03.30 först i det skedet när klockan ställts en timme tillbaka från klockan 04.00 till klockan 03.00.

Uppdaterad

GENVÄGAR

BLANKETTER