Självständiga yrkesutövare (personer och enskilda firmor)

En självständig yrkesutövare är en sådan yrkesutbildad person som avses i 2 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som utövar sitt yrke självständigt. Enskilda näringsidkare som utövar verksamhet under firma räknas också som självständiga yrkesutövare.

Innan självständiga yrkesutövare börjar tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård ska de lämna in en anmälan om sin verksamhet till regionförvaltningsverket.
 

Elektronisk ärendehantering

Torsdagen den 9 november 2017 tas elektronisk ärendehantering i bruk i tillstånds- och anmälningsärenden för privata producenter av hälsovårdstjänster och självständiga yrkesutövare. E-tjänsten är avsedd för alla serviceproducenter med tillstånd antingen av Valvira eller av regionförvaltningsverket: e-tjänsten vidarebefordrar ansökan till den behöriga tillståndsmyndigheten för handläggning.

E-tjänsten medför lättnader för sökanden. I den kan man:

 • ansöka om nytt tillstånd att producera privata social- och hälsovårdstjänster
 • ansökan om ändring av tillståndet i samband med ändringar i tjänsteproduktionen
 • göra en anmälan som hänför sig till tillståndet
 • göra anmälan till regionförvaltningsverket om självständig yrkesutövning inom hälso- och sjukvården

enkelt följa behandlingen av sin ansökan eller anmälan.

Även beslut och uppgifter om registrering sänds via det elektroniska systemet.

Den elektroniska ärendehanteringen för tillstånds- och anmälningsärenden som gäller privata producenter av social- och hälsovårdstjänster i Valviras e-tjänst.

Om e-tjänsten inte kan användas skickas handlingarna skriftligen till regionförvaltningsverket i den egna regionen.
 

Blanketter

 1. namn, personbeteckning, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter, utbildning och uppgift om under vilket namn eller vilken firma verksamheten utövas,
 2. vilka hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls samt var de tillhandahålls,
 3. uppgift om registrering i det förskottsuppbördsregister som avses i lagen om förskottsuppbörd,
 4. var journalhandlingarna förvaras,
 5. vilken dag verksamheten inleds,
 6. en utredning om praktisk erfarenhet för läkare och tandläkare,
 7. straffregisterutdrag (inte äldre än 6 månader) av dem som varaktigt arbetar med barn och unga.

Registreringen som självständig yrkesutövare kostar 240 euro, ändring av registeruppgifterna 80 euro.

Anmälningarna om självständigt yrkesutövande skickas till regionförvaltningsverket i den egna regionen. För att se kontaktuppgifterna i din region välj region uppe i högra hörnet under "Välj region".
 

Anvisningar om ärendehantering

Tietoa alueelta

Privata hälso- och sjukvårdstjänster

Anmälningarna om självständigt yrkesutövande skickas till Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsställe i Kouvola:

Kauppamiehenkatu 4
PB 301
45101 KOUVOLA


 

 


Uppdaterad

På andra webbplatser

BLANKETTER