› Tillbaka till den grafiska version

Den "sista önskan" bör uttryckas tydligt

De som ansvarar för begravningsarrangemanget är skyldiga att respektera den avlidnes åskådning och önskemål vid gravsättning, kremering och hantering av aska. Typiska frågor som hör till förverkligandet av den avlidnes sista önskan rör till exempel valet mellan kistbegravning och kremering, valet av begravningsplats och gravplats samt begravningsförrättningen. Den avlidnes religiösa åskådning eller andra åskådning ska beaktas vid övervägandet av eventuellt religiöst innehåll i begravningsförrättningen. Till många religioner hör även andra krav och seder som rör begravningspraxis.

Med den avlidnes önskemål avses önskemål om gravsättningen som den avlidne uttryckligen har uttryckt under sin livstid. Utgångspunkten i begravningsarrangemanget ska vara den avlidnes egna önskemål. Den avlidnes åskådning och önskemål ska beaktas så långt som det rimligen är möjligt. Lagstiftningen förpliktigar inte att man ska uppfylla önskemål eller lösningar till följd av den avlidnes åskådningar, som är orimligt svåra eller dyra att uppfylla i förhållande till dödsboets tillgångar.

För att undvika oklarheter rekommenderar regionförvaltningsverket att alla skriver ned sin sista önskan så att den kan förverkligas i så hög grad som möjligt och så att det inte uppstår tvister och oenigheter mellan de efterlevande.

Om den avlidne under sin livstid inte uttryckligen har önskat att en viss person ska ta hand om de arrangemang som hänför sig till gravsättning, kremering och hantering av askan, kan arrangemangen skötas av den avlidnes efterlevande make eller maka eller den person som vid tidpunkten för dödsfallet fortgående levde i gemensamt hushåll med den avlidne (under äktenskapsliknande förhållanden) samt de närmaste arvingarna. Om ingen av arvingarna tar hand om arrangemangen kan de även skötas av någon annan närstående till den avlidne. I sista hand sköter den avlidnes hemkommun arrangemangen.

Om det uppstår oenigheter om begravningsarrangemangen ska de i sista hand avgöras i domstol.

Mer information:

överinspektör Johanna Rantala, tfn 0295 016 506
fornamn.efternamn(at)avi.fi
Regionförvaltningsverket i Östra Finland

 

Uppdaterad