› Tillbaka till den grafiska version

Begravningsverksamhet

Regionförvaltningsverket i Östra Finland ansvarar inom hela Finland för de tillstånds- och tillsynsärenden och fastighetsregisteruppgifter som avses i begravningslagen (457/2003).

I de ärenden som avses i begravningslagen ger regionförvaltningsverket i Östra Finland kostnadsfri rådgivning. För tillstånd (både positiva och negativa beslut) tar vi ut handläggningsavgifter  i enlighet med prestationsavgiften.

Verket utövar tillsyn över fullgörandet av skyldigheterna enligt begravningslagen. Uppgifterna sköts av ansvarsområdet för basservicen, rättsskyddet och tillstånden.

Om huvudmannen för en begravningsplats eller ett krematorium eller den som innehar en enskild grav vid skötseln av uppgifter enligt begravningslagen inte har iakttagit en skyldighet som föreskrivs i begravningslagen eller med stöd av den, kan regionförvaltningsverket vid vite eller hot om tvångsutförande så som bestäms i viteslagen (1113/1990) ålägga den ovan nämnda att iaktta skyldigheter.

Vid gravsättningen och kremeringen av stoftet av en avliden samt vid hanteringen av askan ska den avlidnes åskådning och önskemål respekteras. Man ska även beakta känslorna hos den avlidnes anhöriga liksom deras uppfattning om hur man förhåller sig till avlidne.

Tillsyn och förvaltningstvång

Regionförvaltningsverket i Östra Finland utövar tillsyn över fullgörandet av skyldigheterna enligt begravningslagen. Regionförvaltningsverket har utan hinder av vad som särskilt föreskrivs om sekretess rätt att av myndigheter, av huvudmän för en begravningsplats eller ett krematorium samt av innehavare av en enskild grav få de uppgifter som tillsynen kräver.

Om huvudmannen för en begravningsplats eller ett krematorium eller den som innehar en enskild grav vid skötseln av uppgifter enligt begravningslagen inte har iakttagit en skyldighet som föreskrivs i begravningslagen eller med stöd av den, kan regionförvaltningsverket vid vite eller hot om tvångsutförande så som bestäms i viteslagen (1113/1990) ålägga den ovan nämnda att iaktta skyldigheten.

Mer information:

överinspektör Johanna Rantala, tfn 0295 016 506
fornamn.efternamn(at)avi.fi
Regionförvaltningsverket i Östra Finland

 

Uppdaterad