Administrativa sanktioner

Penningtvättslagen (444/2017) som trädde i kraft i juli 2017 gav myndigheterna enhetliga administrativa sanktionsbefogenheter för tillsynen över att lagen följs. Från det att lagen trädde i kraft har Regionförvaltningsverket i Södra Finland kunnat påföra en ordningsavgift, meddela en offentlig varning eller påföra en påföljdsavgift om de rapporteringsskyldiga aktörer som regionförvaltningsverket utövar tillsyn över försummar eller bryter mot skyldigheterna enligt penningtvättslagen. Regionförvaltningsverket i Södra Finland meddelar också på framställning av advokatförbundet administrativa påföljder för advokater. För att en sanktion ska bli aktuell krävs att den rapporteringsskyldiges överträdelse eller försummelse har varit uppsåtlig eller berott på oaktsamhet. Regionförvaltningsverkets offentliga varningar och beslut om ordnings- och påföljdsavgifter publiceras på regionförvaltningsverkets webbplats. Både ordningsavgiften och påföljdsavgiften ska betalas till staten.

Ordningsavgift 

Ordningsavgiften påförs en rapporteringsskyldig som försummar eller bryter mot någon av skyldigheterna i penningtvättslagen:

  • Kundkontroll eller kundidentifiering eller bevarande av uppgifterna om kundkontroll (penningtvättslagen 3 kap. 1–4 §, 6 §, 10–13 §) 
  • Skyldighet att rapportera tvivelaktiga transaktioner (penningtvättslagen 4 kap. 1 §)
  • Ansökan om att införas i registret för övervakning av penningtvätt (penningtvättslagen 5 kap. 3 §)
  • Rutiner för rapportering av misstankar om överträdelser av penningtvättslagen (penningtvättslagen 7 kap. 8.1 §)
  • Utbildning och skydd för anställda samt anvisningar (penningtvättslagen 9 kap. 1 §).

Beloppet på ordningsavgiften baserar sig på en samlad bedömning där man beaktar förfarandets art, omfattning och varaktighet. För juridiska personer är ordningsavgiften minst 5 000 och högst 100 000 euro. För fysiska personer är ordningsavgiften minst 500 och högst 10 000 euro.

Offentlig varning

Offentlig varning kan meddelas under förutsättning att ärendet som helhet betraktat inte ger anledning till strängare åtgärder. En offentlig varning kan meddelas om den rapporteringsskyldige uppsåtligen eller av oaktsamhet har handlat i strid med andra bestämmelser eller föreskrifter i penningtvättslagen än bestämmelserna om ordnings- eller påföljdsavgift. I fråga om till exempel gärningar eller försummelser som inte uppfyller rekvisiten för ordningsavgift kan sanktionen vara en offentlig varning. En fysisk person ges en offentlig varning om han eller hon handlat i strid med bestämmelser eller föreskrifter som är personligen förpliktande.   

Påföljdsavgift

En påföljdsavgift kan i regel meddelas för försummelse mot eller överträdelse av samma skyldigheter som för ordningsavgift. Till skillnad från ordningsavgiften kan påföljdsavgiften inte meddelas om den rapporteringsskyldige bryter mot skyldigheten enligt 5 kap. 3 § i penningtvättslagen att ansöka om att införas i registret för övervakning av penningtvätt. För en påföljdsavgift krävs också allvarligare omständigheter än för en ordningsavgift. För att en påföljdsavgift ska bli aktuell ska den rapporteringsskyldiges överträdelse eller försummelse ha varit allvarlig och skett upprepade gånger eller systematiskt. 

Om den rapporteringsskyldige är en fysisk person kan tillsynsmyndigheten inte påföra honom eller henne påföljdsavgift för en gärning eller försummelse som enligt lag är straffbar. Tillsynsmyndigheten kan dock avstå från att anmäla ärendet till förundersökningsmyndigheten utifrån en samlad bedömning där man beaktar gärningens eller försummelsens menlighet och gärningsmannens skuld sådan den framgår av gärningen eller försummelsen och den vinning som fåtts. 

När den rapporteringsskyldige är en juridisk person kan påföljdsavgiften under vissa förutsättningar också meddelas en person som ingår i den juridiska personens ledning. En förutsättning för att personen i fråga ska kunna påföras påföljdsavgift är att han eller hon på ett betydande sätt har bidragit till gärningen eller försummelsen. Påföljdsavgiften kan påföras ledningen utöver eller istället för en påföljdsavgift som meddelas den juridiska personen. 

Påföljdsavgiften kan vara betydligt högre än ordningsavgiften. Beloppet bestäms utifrån en samlad bedömning där man bland annat beaktar förfarandets art, omfattning, och varaktighet, gärningsmannens ekonomiska ställning och den uppnådda vinningen eller förorsakade skadan, gärningsmannens samarbete för att utreda ärendet och tidigare överträdelser.En påföljdsavgift som meddelas en tillhandahållare av finansiella tjänster kan vara högst tio procent av den rapporteringsskyldigas omsättning föregående år eller fem miljoner euro, beroende på vilket belopp som är störst. Påföljdsavgiften får emellertid vara högst dubbelt så stor som den vinning som erhållits, om vinningen kan bestämmas. En påföljdsavgift som regionförvaltningsverket påför någon annan som den har tillsyn över får däremot vara antingen högst dubbelt så stor som den vinning som fåtts genom gärningen eller försummelsen eller en miljon euro, beroende på vilket belopp som är större. 

Administrativa sanktioner av regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverkets beslut om administrativa sanktioner ska enligt penningtvättslagen offentliggöras omedelbart. Denna skyldighet gäller förutom offentliga varningar också beslut om ordnings- och påföljdsavgifter och andra tillsynsbeslut, såsom åtgärdsförbud, begäran om omprövning och vite. Sammanfattningar av regionförvaltningsverkets sanktioner finns på webbsidan Sanktioner och sammandrag av beslut, där finns också länkar till besluten. 

Uppdaterad

blanketter

Lagar och förordningar