EU-samarbete

I enlighet med EU:s samarbetsförordning är regionförvaltningsverket behörig myndighet i Finland i ärenden som gäller prisangivelse.

Regionförvaltningsverket kan i den gemensamma databanken för EU-ländernas konsumentmyndigheter (CPCS) göra anmälningar, förfrågningar och begäran om åtgärder till behöriga myndigheter i andra länder för att säkerställa att EU:s direktiv och förordningar följs.

Om en näringsidkare som är registrerad i ett EU-land inte följer bestämmelserna om hur priserna ska anges i ett annat land inom EU eller i gränsöverskridande handel, kan regionförvaltningsverket verkställa lagstiftningen som skyddar konsumenternas intressen. Målsättningen är att förhindra att verksamhet som har konstaterats olaglig i ett land etableras i andra länder och därmed bygga upp konsumenternas förtroende och förbättra konkurrensförutsättningarna för företag vilkas verksamhet är lagenlig.

Vid varje regionförvaltningsverk har utsetts behöriga tjänstemän som är ansvariga för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning nr 2006/2004.

Behöriga myndigheter för EU-samarbetet i Finland

I Finland har Konkurrens- och konsumentverket/konsumentombudsmannen utsetts till nationell kontaktpunkt i EU-samarbetsärenden. Den nationella kontaktpunktens uppgift är att ansvara för samordningen av tillämpningen av förordningen inom respektive medlemsstat. Förutom regionförvaltningsverket har även andra behöriga myndigheter branschvisa tillsynsuppgifter. Dessa myndigheter är till exempel Konkurrens- och konsumentverket/konsumentombudsmannen, Evira, Fimea, Finansinspektionen, Valvira och Kommunikationsverket.

 

Uppdaterad