› Tillbaka till den grafiska version

Uppsökande ungdomsarbete

Ungdomsväsendet inom regionförvaltningsverket har som uppdrag att främja uppsökande verksamhet inom ungdomsarbete och utvidga denna verksamhet på området, arrangera rådgivning och utbildning samt delta i uppföljningen.

Det uppsökande ungdomsarbetet är ett specifikt ungdomsarbete vars syfte är att vara närvarande bland ungdomarna och ge dem möjlighet till en trygg och förtroendefull vuxenkontakt. Inom det uppsökande ungdomsarbetet söker man tillsammans med unga lösningar på svårigheter och frågor som den unga har och hjälper den unga att nå de tjänster han eller hon behöver.

Det uppsökande arbetets primära funktion är att hjälpa unga personer under 29 år som inte studerar eller befinner sig på arbetsmarknaden eller som behöver stöd att få tillgång till de tjänster dessa behöver. Det uppsökande ungdomsarbetet erbjuder den unga stöd i ett tidigt skede, om den unga själv vill ta emot stödet.Regionförvaltningsverket beviljar statsunderstöd för det uppsökande arbetet. Målet med bidraget är att minska antalet unga som står utanför arbetsliv och utbildning samt främja delaktighet och tillhörighet bland ungdomar. Bidrag enligt prövning kan beviljas för anställning av uppsökande ungdomsarbetare.


Tilläggsansökan Specialunderstöd för att anställa en ny uppsökande ungdomsarbetare 2020

Understödet är avsett för att stödja sådant uppsökande ungdomsarbete som nämns i ungdomslagen (1285/2016).

Understöd kan beviljas kommuner eller sådana sammanslutningar eller stiftelser som har rättsförmåga och ett gällande avtal med en eller flera kommuner om bedrivande av uppsökande ungdomsarbete inom kommunens område. Privatpersoner kan inte beviljas understöd. Understödet beviljas för lönekostnader för nya anställda inom det uppsökande ungdomsarbetet.

Syftet med understödet är att minska utslagningen bland unga – varje ung person som fortsätter sin utbildningsväg innebär att ungdomsarbetslösheten minskar och de ungas delaktighet ökar. Understödet är en del av stimulansåtgärderna efter coronaviruset som ska jämna ut den påverkan som undantagsförhållandena har på barn och unga.

Ansökningstiden börjar den 11 augusti 2020 och går ut den 14 september 2020 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan rikta totalt högst 3 miljoner euro till understöden.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: ungdomslagen (1285/2016),
statsunderstödslagen (688/2001).

UTLYSNING AV UNDERSTÖD/ANVISNING (pdf)


Enkät till det uppsökande ungdomsarbetet

regional information

Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk - Uppsökande ungdomsarbete

Samordningsgruppen för uppsökande ungdomsarbete

På Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverks verksamhetsområde finns en samordningsgrupp för uppsökande ungdomsarbete. Gruppen består av områdets experter på uppsökande ungdomsarbete. Samordningsgruppen sammanträder tillsammans med experter på uppsökande ungdomsarbete från Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands område.

Från Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverks område är fyra experter på uppsökande ungdomsarbete med i samordningsgruppen och representerar där fem landskap:

  • Mellersta Österbotten, Österbotten: ungdomslots Niclas Risku, Resurscentret Föregångarna (Vasa)
  • Mellersta Österbotten: projektkoordinator för uppsökande ungdomsarbete Pirita Kylmä, Karleby stad
  • Mellersta Finland: uppsökande ungdomsarbetare Pauliina Koljonen, Äänekoski stad
  • Birkaland: uppsökande ungdomsarbetare Kati Kuikka, Lempäälä kommun

Gruppen kan kompletteras vid behov. Samordningsgruppen sammanträder 8-10 gånger i året. Samordningsgruppens experter fungerar som kontaktpersoner för sina egna landskap inom det uppsökande ungdomsarbetet.

Chefsforum för uppsökande ungdomsarbete

På Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverks verksamhetsområde finns ett chefsforum för uppsökande ungdomsarbete. Det består av chefer för områdets uppsökande ungdomsarbete. Chefsforumet sammanträder högst två gånger i året. Chefsforumets representanter växelverkar med kommunens ledning och kommunens nätverk för ungdomsvägledning och ungdomstjänster.


Uppdaterad

blanketter

på andra webbplatser