Uppsökande ungdomsarbete

Ungdomsväsendet inom regionförvaltningsverket har som uppdrag att främja uppsökande verksamhet inom ungdomsarbete och utvidga denna verksamhet på området, arrangera rådgivning och utbildning samt delta i uppföljningen.

Det uppsökande ungdomsarbetet är ett specifikt ungdomsarbete vars syfte är att vara närvarande bland ungdomarna och ge dem möjlighet till en trygg och förtroendefull vuxenkontakt. Inom det uppsökande ungdomsarbetet söker man tillsammans med unga lösningar på svårigheter och frågor som den unga har och hjälper den unga att nå de tjänster han eller hon behöver.

Det uppsökande arbetets primära funktion är att hjälpa unga personer under 29 år som inte studerar eller befinner sig på arbetsmarknaden eller som behöver stöd att få tillgång till de tjänster dessa behöver. Det uppsökande ungdomsarbetet erbjuder den unga stöd i ett tidigt skede, om den unga själv vill ta emot stödet.Regionförvaltningsverket beviljar statsunderstöd för det uppsökande arbetet. Målet med bidraget är att minska antalet unga som står utanför arbetsliv och utbildning samt främja delaktighet och tillhörighet bland ungdomar. Bidrag enligt prövning kan beviljas för anställning av uppsökande ungdomsarbetare.

Anvisningar (Uppsökande ungdomsarbete 2019)

Utlysning av understöd (Undervisnings- och kulturministeriet)


Undersökning om uppsökande ungdomsarbete

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland genomför undervisnings- och kulturministeriets webbundersökning om uppsökande ungdomsarbete. Planen är att svarslänkarna skickas per e-post den 15 februari 2019. Svaren bör inlämnas senast den 8 februari 2019.

 Undersökningen riktar sig i första hand till organisationer som under 2018 fick statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete. För övriga organisationer är det frivilligt att delta i undersökningen.

I år skickas den finska och den svenska enkäten separat. Om ni svarade på svenska i fjol får er organisation automatiskt två enkäter och respondenten kan välja språkversion. De övriga organisationerna kan vid behov begära den svenskspråkiga enkäten av mig. Regionförvaltningsverket ordnar 25.2.2018 en webbutbildning i klinikform, där jag presenterar enkäten, varefter deltagarna har möjlighet att ställa frågor. Mer information om webbkliniken finns i samma e-postmeddelande som länken till Webropol-enkäten.

Enkät till det uppsökande ungdomsarbetet - Blankett för år 2018 för kännedom - Tekniska anvisningar (på finska)

regional information

Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk - Uppsökande ungdomsarbete

Samordningsgruppen för uppsökande ungdomsarbete

På Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverks verksamhetsområde finns en samordningsgrupp för uppsökande ungdomsarbete. Gruppen består av områdets experter på uppsökande ungdomsarbete. Samordningsgruppen sammanträder tillsammans med experter på uppsökande ungdomsarbete från Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands område.

Från Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverks område är fyra experter på uppsökande ungdomsarbete med i samordningsgruppen och representerar där fem landskap:

  • Mellersta Österbotten, Österbotten: ungdomslots Niclas Risku, Resurscentret Föregångarna (Vasa)
  • Mellersta Österbotten: projektkoordinator för uppsökande ungdomsarbete Pirita Kylmä, Karleby stad
  • Mellersta Finland: uppsökande ungdomsarbetare Pauliina Koljonen, Äänekoski stad
  • Birkaland: uppsökande ungdomsarbetare Kati Kuikka, Lempäälä kommun

Gruppen kan kompletteras vid behov. Samordningsgruppen sammanträder 8-10 gånger i året. Samordningsgruppens experter fungerar som kontaktpersoner för sina egna landskap inom det uppsökande ungdomsarbetet.

Chefsforum för uppsökande ungdomsarbete

På Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverks verksamhetsområde finns ett chefsforum för uppsökande ungdomsarbete. Det består av chefer för områdets uppsökande ungdomsarbete. Chefsforumet sammanträder högst två gånger i året. Chefsforumets representanter växelverkar med kommunens ledning och kommunens nätverk för ungdomsvägledning och ungdomstjänster.


Uppdaterad

genvägar

Enkät till det uppsökande ungdomsarbetet

på andra webbplatser