Fristående enheter

Intern revision och kontroll

Intern revision är oberoende och objektiv verksamhet som består av utvärdering, kontroll och konsultering. Den interna revisionen stöder regionförvaltningsverkens ledning genom att på ett systematiskt sätt granska organisationens processer för kontroll, ledning och förvaltning samt utvärdera och utveckla en effektiv riskhantering.

Varje regionförvaltningsverk gör själv upp det reglemente för den interna revisionen som fastställer den interna revisionens metoder och ställning.

Enheten för intern revision är placerad vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Kontaktuppgifter:
Enhetschef Eija Vähämaa, tfn 0295 018 030, Åbo
fornamn.efternamn@rfv.fi


Styrning och kontroll av magistrater

Enhetens uppgift är att med hela landet som verksamhetsområde ha hand om styrning, kontroll och utveckling av magistraterna. I landskapet Åland omfattar enhetens behörighet emellertid enbart styrning, kontroll och utveckling av de uppgifter som enligt bestämmelserna ankommer på registerförvaltningens lokala myndigheter.

Enheten för styrning och utveckling av magistrater svarar för resultatstyrningen i magistraterna samt utarbetning av verksamhetsplaner och ekonomiska planer. Det finns 9 magistrater och magistraterna har drygt 700 anställda.

Enheten för styrning och utveckling av magistraterna är placerad vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland.

Kontaktuppgifter:
Enhetschef Merja Koponen, tfn 0295 016 877, Kuopio
fornamn.efternamn@rfv.fi

Uppdaterad