Livslång vägledning 

AKTUELLT

Vägledardagarna 18-19.3.2020 har På väg mot år 2030 som tema (länk till mera information)

VÄGLEDARDAGARNA HAR STÄLLTS IN P.G.A. RISKEN FÖR SPRIDNING AV CORONAVIRUSET!

Vägledardagarna tar denna gång sikte på framtiden. Under den första dagen koncentrerar vi oss på det framtida arbetslivet och karriärbyten under ledning av Charlotta Niemistö från Hanken och Ingrid Biese från Soc&Kom.  Dessutom presenterar Heidi Enbacka hur organisationen Ekonomi och ungdom TAT ser på framtidens arbetsliv. 

Den andra dagen leder Jens Berg oss in i framtiden under rubriken "De ungas intressen i medierna – en spegel av vårt framtida samhälle?". Janina Sjöstrand berättar om Humaks projekt Samväg som möjliggör språkbadsstudier i samhällspedagogik för studerande på andra stadiet. Annika Bussman från undervisnings- och kulturministeriet presenterar senaste nytt gällande bl.a. regeringens stora projekt om kontinuerligt lärande och förlängd läroplikt. Hans Kankkonen och Risto Hietala redogör för utvärderingen Studerandes övergångar och smidiga studievägar från grundläggande utbildningen till andra stadiet som Nationella centret för utbildningsutvärdering (Karvi) har gjort. 

En arbetsgrupp bestående av Peter Edelsköld, Jenni Lindroos, Thomas Sjöblom och Carola Bryggman, alla medlemmar i LIV-sektionen i Egentliga Finland, har tagit fram idéerna till programinslag.  

Platsen för vägledardagarna är Åbo yrkesinstituts Auditorio i Datacity, Lemminkäinengatan 16 B-trappan i Åbo.

 

LIV-sektionernas sammankomst ELOLIV 2019 - Arbetslivets förändring och kontinuerligt lärande ur vägledningens perspektiv
ELOLIV 2019 riktad till LIV-sektionerna runt om i landet ordnades den 6 september 2019. Under sammankomsten diskuterades bl.a. åtgärder som ingår i regeringsprogrammet  och som berör vägledningen. Uppmärksamhet fästes på kontinuerligt lärande och arbetslivets förändring. Du kan läsa mera om sammankomsten i artikeln på vår webbsida Nationell och regional koordinering

 


Vad är livslång vägledning?

Livslång vägledning är en viktig aspekt av livslångt lärande och består av aktiviteter och tjänster som rustar människor oavsett ålder och livsskede med förmågan att hantera sitt lärande, sitt arbete och sin karriär. Dessa produceras av aktörer i många olika samhällssektorer och är anpassade efter ålder och behov.

Livslång vägledning är en sektoröverskridande verksamhet och finns integrerad i utbildnings-, sysselsättnings- och integrationspolitiken. Vägledningen sker i utbildning, vid övergången mellan utbildningsstadier, mellan utbildning och arbete samt på arbetsplatserna. Vägledning ges av aktörer både inom den offentliga och den privata sektorn.

Bild 1: Den livslånga vägledningens verksamhetsområden och strategiska mål. [Red. översättning]
Originalbild i Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikka: Eurooppalaisia lähtökohtia kansalliselle kehittämistyölle.

Den nationella vägledningspolitiken har sin grund i två EU-resolutioner och arbetar också i Finland mot följande strategiska mål inom alla verksamhetsområden:

  • Jämlik tillgång till vägledningstjänster
  • Stärkta individuella karriärkompetenser (CMS)
  • Att möta personalens kompetensbehov
  • Kvalitetssäkrade vägledningssystem
  • Samordnade vägledningstjänster

Dessa mål ligger som grund för det utvecklingsarbete som görs inom olika sektorer. Också skolans handledning har i de nya läroplansgrunderna utvecklats i enlighet med dessa nationella riktlinjer. Här kan du läsa mera om vägledning i utbildning.

Svenska enhetens uppdrag och mandat

Svenska enheten koordinerar och utvecklar i samarbete med NTM-centralerna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för den svenskspråkiga befolkningen utgående från principen om och målen för livslång vägledning.

Målet är att stöda utvecklingen av en nationell, tillräckligt likriktad och jämlik vägledningsservice, som utgår från behoven och baserar sig på flera vägledningskanaler. Att stöda den nationella samarbetsmodelenl för vägledningstjänsterna, Navigatorn, för både unga och vuxna utgör ett särskilt utvecklingsmål.

Koordinerings- och utvecklingsarbetet förverkligas nationellt och regionalt i Nyland, Egentliga Finland och Österbotten.

Svenska enheten är även representerad i Nordiska Vägledarnätverket inom NVL. Se närmare livslång vägledning i Norden och Europa

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad