Livslång vägledning 

AKTUELLT

ELOLIV 2020: LIV-sektionernas sammankomst - Webbinarium 10.9.2020

Den andra gemensamma sammankomsten för alla LIV-sektioner i landet ordnas 10.9.2020 kl. 12.00–16.00 som webbinarium. Målsättningen är att skapa kontakt mellan LIV-grupperna i olika regioner, påverka utvecklingen av den livslång vägledningen samt stärka effekterna av vägledningens och det kontinuerliga lärandets koordination. Rubriken får årets ELOLIV 2020 är Livskraft genom vägledning – Hur kan delaktighet och kontinuerligt lärande stärkas genom IRV-tjänster? IRV står för informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster. Inbjudan till sammankomsten sänds i juni till LIV-sektionernas representanter och på nytt i augusti. Anteckna datumet redan nu!

Kontakt:

överinspektör Disa Widell, disa.widell(at)avi.fi, tfn 0295 018 621, LIV-sektionen i Österbotten och Mellersta Österbotten

överinspektör Carola Bryggman, carola.bryggman(at)avi.fi, tfn 0295 018 612, LIV-sektionen i Egentliga Finland

överinspektör Michael Mäkelä, michael.makela(at)avi.fi, tfn 0295 018 616, LIV-sektionen i Nyland


Vad är livslång vägledning?

Livslång vägledning är en viktig aspekt av livslångt lärande och består av aktiviteter och tjänster som rustar människor oavsett ålder och livsskede med förmågan att hantera sitt lärande, sitt arbete och sin karriär. Dessa produceras av aktörer i många olika samhällssektorer och är anpassade efter ålder och behov.

Livslång vägledning är en sektoröverskridande verksamhet och finns integrerad i utbildnings-, sysselsättnings- och integrationspolitiken. Vägledningen sker i utbildning, vid övergången mellan utbildningsstadier, mellan utbildning och arbete samt på arbetsplatserna. Vägledning ges av aktörer både inom den offentliga och den privata sektorn.

Bild 1: Den livslånga vägledningens verksamhetsområden och strategiska mål. [Red. översättning]
Originalbild i Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikka: Eurooppalaisia lähtökohtia kansalliselle kehittämistyölle.

Den nationella vägledningspolitiken har sin grund i två EU-resolutioner och arbetar också i Finland mot följande strategiska mål inom alla verksamhetsområden:

  • Jämlik tillgång till vägledningstjänster
  • Stärkta individuella karriärkompetenser (CMS)
  • Att möta personalens kompetensbehov
  • Kvalitetssäkrade vägledningssystem
  • Samordnade vägledningstjänster

Dessa mål ligger som grund för det utvecklingsarbete som görs inom olika sektorer. Också skolans handledning har i de nya läroplansgrunderna utvecklats i enlighet med dessa nationella riktlinjer. Här kan du läsa mera om vägledning i utbildning.

Svenska enhetens uppdrag och mandat

Svenska enheten koordinerar och utvecklar i samarbete med NTM-centralerna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för den svenskspråkiga befolkningen utgående från principen om och målen för livslång vägledning.

Målet är att stöda utvecklingen av en nationell, tillräckligt likriktad och jämlik vägledningsservice, som utgår från behoven och baserar sig på flera vägledningskanaler. Att stöda den nationella samarbetsmodelenl för vägledningstjänsterna, Navigatorn, för både unga och vuxna utgör ett särskilt utvecklingsmål.

Koordinerings- och utvecklingsarbetet förverkligas nationellt och regionalt i Nyland, Egentliga Finland och Österbotten.

Svenska enheten är även representerad i Nordiska Vägledarnätverket inom NVL. Se närmare livslång vägledning i Norden och Europa

Uppdaterad