› Tillbaka till den grafiska version

Livslång vägledning 

AKTUELLT

  • Vägledardagarna 2017 hålls den 24-25 oktober i Kommunernas hus i Helsingfors. Årets tema är "Övergångar mellan stadierna" och både handledningsprocessen och samarbete vid övergångarna kommer att diskuteras. Det preliminära programmet uppdateras efter hand. 
  • Svenska enheten och Utbildningsstyrelsen ordnade ett infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande den 20 januari 2017. Infotillfället bandades, här är länken till bandningen.

Vad är livslång vägledning?

Livslång vägledning är en viktig aspekt av livslångt lärande och består av aktiviteter och tjänster som rustar människor oavsett ålder och livsskede med förmågan att hantera sitt lärande, sitt arbete och sin karriär. Dessa produceras av aktörer i många olika samhällssektorer och är anpassade efter ålder och behov.

Livslång vägledning är en sektoröverskridande verksamhet och finns integrerad i utbildnings-, sysselsättnings- och integrationspolitiken. Vägledningen sker i utbildning, vid övergången mellan utbildningsstadier, mellan utbildning och arbete samt på arbetsplatserna. Vägledning ges av aktörer både inom den offentliga och den privata sektorn.

Bild 1: Den livslånga vägledningens verksamhetsområden och strategiska mål. [Red. översättning]
Originalbild i Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikka: Eurooppalaisia lähtökohtia kansalliselle kehittämistyölle.

Den nationella vägledningspolitiken har sin grund i två EU-resolutioner och arbetar också i Finland mot följande strategiska mål inom alla verksamhetsområden:

  • Jämlik tillgång till vägledningstjänster
  • Stärkta individuella karriärkompetenser (CMS)
  • Att möta personalens kompetensbehov
  • Kvalitetssäkrade vägledningssystem
  • Samordnade vägledningstjänster

Dessa mål ligger som grund för det utvecklingsarbete som görs inom olika sektorer. Också skolans handledning har i de nya läroplansgrunderna utvecklats i enlighet med dessa nationella riktlinjer. Här kan du läsa mera om vägledning i utbildning.

Svenska enhetens uppdrag och mandat

Svenska enheten koordinerar och utvecklar i samarbete med NTM-centralerna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för den svenskspråkiga befolkningen utgående från principen om och målen för livslång vägledning.

Målet är att stöda utvecklingen av en nationell, tillräckligt likriktad och jämlik vägledningsservice, som utgår från behoven och baserar sig på flera vägledningskanaler. Att skapa en nationell samarbetsmodell för vägledningstjänsterna (den s.k. Ohjaamo-modellen) för både unga och vuxna utgör ett särskilt utvecklingsmål.

Koordinerings- och utvecklingsarbetet förverkligas nationellt och regionalt i Nyland, Egentliga Finland och Österbotten.

Svenska enheten är även representerad i Nordiska Vägledarnätverket inom NVL. Se närmare livslång vägledning i Norden och Europa

Tietoa alueelta

Kontaktpersoner

Överinspektör
Michael Mäkelä
0295 018616
Helsingfors
Överinspektör 
Carola Bryggman
0295 018612
Åbo 
Överinspektör
Disa Widell
0295 018621
Vasa 

  
E-post: fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela