Livslång vägledning 

AKTUELLT

LIV-sektionernas sammankomst ELOLIV 2019 - Arbetslivets förändring och kontinuerligt lärande ur vägledningens perspektiv
ELOLIV 2019 riktad till LIV-sektionerna runt om i landet ordnades den 6 september 2019. Under sammankomsten diskuterades bl.a. åtgärder som ingår i regeringsprogrammet  och som berör vägledningen. Uppmärksamhet fästes på kontinuerligt lärande och arbetslivets förändring. Du kan läsa mera om sammankomsten i artikeln på vår webbsida Nationell och regional koordinering

Bättre tjänster för unga - arbetsseminarium
Arbetsseminariet Bättre tjänster för unga som hölls i början av året får en fortsättning den 14 november. Seminariet ordnas också denna gång som ett samarbete mellan projektet Kohtaamo, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och svenska enheten. Närmare information kommer i början av hösten.

Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande 15.11.2019 i Helsingfors
Svenska enheten och Utbildningsstyrelsen ordnar traditionsenligt en fortbildningsdag om Studieinfo. Du hittar inbjudan och program i länken

Vägledardagarna hålls nästa gång 18-19.3.2020 i Åbo
De nationella vägledardagarna har under de senaste sex åren ordnats i oktober. Med facit på hand har Svenska enheten beslutat att flytta vägledardagarna till vårterminen. Orsakerna är flera. Under hösten 2019 hålls många konferenser om utbildning i och med att Finland är EU-ordförandeland. Detta utöver de sedvanliga seminarierna. Dessutom har Svenska enheten hittills ordnat alla sina större konferenser under hösten, vilket har lett till en ojämn arbetsbörda.

Efter sonderingar om olika tidtabeller som gäller för elev- och studiehandledning och vägledning har vi i enheten beslutat att Vägledardagarna nästa gång hålls den 18-19 mars 2020. Platsen är oförändrad, det är Åbo som står i tur. Studieinfodagen ordnas som tidigare i november. Hoppas att den nya tidpunkten passar de flesta av er i målgruppen.

Vägledardagarnas intervjuer, bilder och material
Under Vägledardagarna i Korsholm och Vasa 24–25.10.2018 intervjuade vi konferensens föreläsare. Vi har samlat intervjuerna på vår Youtube-kanal, där du kan återvända till definitionen av biblioterapi eller karriärteori och höra Georg Henrik Wredes råd till vägledare i mötet med nya generationer av ungdomar. Spela upp någon minut i klassen eller på mötet med kollegerna som diskussionsunderlag kring berättelsens funktion i människans liv och i hanteringen av sina studie- och karriärstigar.

I materialbanken hittar du presentationerna från vägledardagarna och på Facebook ett bildgalleri från konferensen.

Tack för goda möten och samtal till alla er som deltog.


Vad är livslång vägledning?

Livslång vägledning är en viktig aspekt av livslångt lärande och består av aktiviteter och tjänster som rustar människor oavsett ålder och livsskede med förmågan att hantera sitt lärande, sitt arbete och sin karriär. Dessa produceras av aktörer i många olika samhällssektorer och är anpassade efter ålder och behov.

Livslång vägledning är en sektoröverskridande verksamhet och finns integrerad i utbildnings-, sysselsättnings- och integrationspolitiken. Vägledningen sker i utbildning, vid övergången mellan utbildningsstadier, mellan utbildning och arbete samt på arbetsplatserna. Vägledning ges av aktörer både inom den offentliga och den privata sektorn.

Bild 1: Den livslånga vägledningens verksamhetsområden och strategiska mål. [Red. översättning]
Originalbild i Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikka: Eurooppalaisia lähtökohtia kansalliselle kehittämistyölle.

Den nationella vägledningspolitiken har sin grund i två EU-resolutioner och arbetar också i Finland mot följande strategiska mål inom alla verksamhetsområden:

  • Jämlik tillgång till vägledningstjänster
  • Stärkta individuella karriärkompetenser (CMS)
  • Att möta personalens kompetensbehov
  • Kvalitetssäkrade vägledningssystem
  • Samordnade vägledningstjänster

Dessa mål ligger som grund för det utvecklingsarbete som görs inom olika sektorer. Också skolans handledning har i de nya läroplansgrunderna utvecklats i enlighet med dessa nationella riktlinjer. Här kan du läsa mera om vägledning i utbildning.

Svenska enhetens uppdrag och mandat

Svenska enheten koordinerar och utvecklar i samarbete med NTM-centralerna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för den svenskspråkiga befolkningen utgående från principen om och målen för livslång vägledning.

Målet är att stöda utvecklingen av en nationell, tillräckligt likriktad och jämlik vägledningsservice, som utgår från behoven och baserar sig på flera vägledningskanaler. Att stöda den nationella samarbetsmodelenl för vägledningstjänsterna, Navigatorn, för både unga och vuxna utgör ett särskilt utvecklingsmål.

Koordinerings- och utvecklingsarbetet förverkligas nationellt och regionalt i Nyland, Egentliga Finland och Österbotten.

Svenska enheten är även representerad i Nordiska Vägledarnätverket inom NVL. Se närmare livslång vägledning i Norden och Europa

Uppdaterad