› Tillbaka till den grafiska version

Animaliska biprodukter

Regionförvaltningsverket övervakar att animaliskt avfall hanteras korrekt inom sitt område, tar emot anmälningar om bortskaffande av animaliska biprodukter genom nedgrävning samt sköter vissa godkännanden och registreringar av biproduktsanläggningar. Därtill kan regionförvaltningsverket bevilja tillstånd att avvika från vissa krav i biproduktförordningen.

Vid husdjursproduktion och livsmedelstillverkning uppstår stora mängder animaliskt avfall, som riskerar att sprida smittsamma sjukdomar. Animaliska biprodukter är sådana produkter från djur som inte används som människoföda. Det är fråga om t.ex. döda djur, före detta animaliska livsmedel, matavfall som skickas till kompostanläggningar samt slaktavfall.

Animaliska biprodukter

Läs mer Minimera

Animaliska biprodukter - Läs mera

Biproduktsanläggningar

Biproduktsanläggningar ska vara godkända eller registrerade innan de inleder sin verksamhet och verksamheten ska uppfylla kraven i förordningarna (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 142/2011. Biproduktsanläggningar är anläggningar som lagrar eller hanterar animaliska biprodukter och produkter som har härletts ur dessa eller som bortskaffar sådana produkter genom att bränna dem. Alla biproduktsanläggningar ska vara godkända eller registrerade innan verksamheten inleds. Innan en anläggning kan godkännas ska behörig myndighet göra ett inspektionsbesök på företaget.

Regionförvaltningsverket godkänner sådana hygieniseringsenheter som avses i förordning (EG) nr 1069/2009 och som inte finns i anslutning till en anläggning som godkänts enligt biproduktförordningen. Dessa anläggningar är sådana som hanterar animaliska biprodukter efter det att de samlats in, genom verksamhet såsom sortering, styckning, kylning, frysning, saltning, borttagning av hudar och skinn eller av specificerat riskmaterial samt anläggningar som lagrar animaliska biprodukter. Godkännande av en anläggning som bedriver mellanhantering krävs inte för en förvaringsplats för biprodukter som är belägen i närheten av den plats där biprodukten har uppkommit och på vilken förvaringsplats biprodukter som härstammar från endast en producent förvaras tillfälligt.

Man ansöker om godkännande genom att lämna in blanketten "Ansökan om godkännande av en anläggning som förbränningsanläggning med låg kapacitet enligt biproduktförordningen för destruktion av kadaver av djur som självdött eller avlivats på gården" eller en fritt formulerad ansökan till regionförvaltningsverket. En fritt formulerad ansökan ska innehålla uppgifter om vilken kategori av biprodukter som ska hanteras eller lagras och vilken typ av verksamhet som bedrivs med biprodukter som utgångsmaterial.

Företaget ska registrera sig hos Evira som foderföretag om anläggningen som hanterar animaliska livsmedel levererar en förpackad eller oförpackad biprodukt av kategori 3 som djurfoder.

Renslakterier

Till följd av ändringen av 43 § i livsmedelslagen har den myndighet som ansvarar för köttbesiktningen och tillsynen ändrats för småskaliga slakterier och inrättningar för vilthantering från och med 1 september 2011. Ansvaret för köttbesiktning och tillsyn beträffande småskaliga slakterier och inrättningar för vilthantering (inrättningar som slaktar frilevande vilt) samt tillsynen över anläggningar i anslutning till dessa övergår från kommunerna till staten. Evira godkänner alla nya slakterier och inrättningar för vilthantering förutom renslakterier, som godkänns av regionförvaltningsverket.

Uppdaterad