Förebyggande missbrukarvård

Målet är att minska efterfrågan på droger

Förebyggande missbrukarvård är att förebygga och minska skador orsakade av alkohol och droger. Målet är att minska efterfrågan på droger, tillgången, utbudet och skadorna orsakade av droger och arbeta för hälsa, trygghet och välfärd. Förebyggande missbrukarvård riktar sig mot alkohol, narkotiska medel, tobak och andra ämnen som används som rusmedel. Arbetet omfattar dessutom spelberoende och andra processberoenden.

Förebyggande missbrukarvård styrs av lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (523/2015) som trädde i kraft 1.12.2015 och handlingsplanen som är uppgjord till stöd för verkställandet. Andra lagar i anslutning till förebyggande missbrukarvård är: alkohollagen, tobakslagen, narkotikalagen och lotterilagen.

På nationell nivå leds organiseringen av förebyggande missbrukarvård av social- och hälsovårdsministeriet. Institutet för hälsa och välfärd svarar för samordning och styrning av den nationella förebyggande missbrukarvården.

Figur: Nationella och regionala strukturer till stöd för förebyggande missbrukarvård (2015)

Diagram över nationella och regionala strukturer till stöd för förebyggande missbrukarvård (år 2015)
 

Regional styrning och stöd för förebyggande missbrukarvård i regionförvaltningsverken

Regionförvaltningsverken innehar en viktig roll i modellen för regional samordning av förebyggande missbrukarvård. Enligt lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (523/2015) ska regionförvaltningsverken:

  • leda den förebyggande missbrukarvården på sitt område,
  • planera och utveckla den i samarbete med andra myndigheter och organisationer
  • stöda kommunerna på sitt område i utvecklingen och genomförandet av förebyggande missbrukarvård.

Regionförvaltningsverkens viktiga metoder för styrning och stöd:

  • upprätthålla ett nätverk av kontaktpersoner i kommunerna
  • förebyggande tillsynsbesök i kommunerna och handledning i interaktion
  • sammanställning av regional drogstatistik och
  • samarbetsmöten och skolning.

Varje regionförvaltningsverk har en överinspektör som har som ett arbetsområde att samordna den förebyggande missbrukarvården på sitt område. Överinspektören får stöd av en regional tväradministrativ arbetsgrupp vars uppgifter omfattar att arbeta för, följa upp och utvärdera och stöda regional samordning av den förebyggande missbrukarvården.

Alkoholförvaltningen och miljö- och hälsoskyddet stöder förebyggande missbrukarvård

Också alkoholförvaltningen och tillsynen av tobakslagen innehar en viktig roll i den förebyggande missbrukarvården inom regionförvaltningsverken. Alkoholförvaltningens mål är att genom att styra konsumtionen förebygga samhälleliga, sociala och hälsomässiga skador orsakade av alkoholhaltiga ämnen. Till alkoholinspektörernas uppgifter hör att bevilja detaljhandels- och serveringstillstånd och att styra och kontrollera tillståndsinnehavarna, vilket är en del av förebyggande missbrukarvård och utvecklingen av den.

Genom tillsyn av tobakslagen arbetar man för att allt färre personer ska börja använda tobaksprodukter och för att användningen av dem ska upphöra. Med åtgärderna i lagen skyddar man medborgarna från att utsättas för tobaksrök i omgivningen. Tillsyns- och tillståndsverket för social- och hälsovården och kommunernas tobakstillsynsmyndigheter följer upp att tobakslagen efterföljs. Regionförvaltningsverket styr och utvärderar tobakstillsynen hos kommunala myndigheter och förmedlar information mellan kommunerna och Valvira med målet att arbeta för enhetlig tobakstillsyn och utbredning av god praxis.

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad