Den inre säkerheten

Regionförvaltningsverket samordnar det regionala säkerhetssamarbetet inom sina verksamhetsområden. Regionförvaltningsverkets lagstadgade uppgift är att i anknytning till den inre säkerheten främja säkerhetsplaneringen inom regionala och lokala förvaltningar.

Bevarande och förbättrande av den inre säkerheten kräver samarbete mellan olika aktörer på alla förvaltningsnivåer. Regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunerna, polisen, räddningsväsendet samt näringslivet och organisationer är centrala aktörer på regional nivå. För säkerheten och jämlikheten bland medborgarna och tillgången till säkerhetstjänster är det essentiellt att samarbetet mellan aktörerna är regelbundet, systematiskt och öppet. Det regionala samarbetet gynnar dessutom kommunernas förutsättningar att arbeta för en bättre säkerhet.

Strukturella förändringar inom den offentliga förvaltningen samt utvecklingsutsikterna och det ekonomiska läget i samhället understryker ytterligare betydelsen av säkerhetssamarbete.

Enligt visionen i regeringsprogrammet är Finland världens tryggaste land när det gäller boende, företagande och arbete. Redogörelsen för den inre säkerheten som inrikesministeriet har berett enligt regeringsprogrammet är ett steg mot den visionen (Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten, inrikesministeriets publikation 16/2016, 19.5.2016).

Finlands säkerhetsmiljö är förändrad. Redogörelsen anger riktningen för verksamheten, lyfter fram nya åtgärder och kartlägger behovet av resurser för att reagera på det nya läget.

Redogörelsen för den inre säkerheten består av

  • en lägesbild av den inre säkerheten
  • granskning av den närmaste framtidens styrkor och utmaningar
  • fastställande av mål och indikatorer som är ägnade för uppföljning av den inre säkerheten
  • riktlinjer för myndighetssamarbetet
  • en bedömning av vilka resurser som krävs för att garantera den inre säkerheten och modeller för att reagera på de minskade resurserna.

En strategi för den inre säkerheten som ersätter det nuvarande programmet för inre säkerhet utarbetas utgående från redogörelsen. 

Målet med strategin för den inre säkerheten är att

  • fastställa verksamhetsfältet för den inre säkerheten
  • utvärdera nuläget inom den inre säkerheten och analysera framtidens utmaningar
  • fastställa uppgifter och ansvar inom den inre säkerheten
  • ge åtgärdsförslag som kan utnyttjas i arbetet med regeringsprogrammet
  • utarbeta ett förslag till strategi för den inre säkerheten till 2020.
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela