Understöd för integration av invandrare med hjälp av idrott

Utvecklingsunderstöd för integration av invandrare med hjälp av idrott ska beviljas till kommunerna. Projekten kan också vara gemensamma för flera kommuner. Kommunerna ska gärna samarbeta kring projekten med de lokala idrotts- och motionsföreningarna och med andra organisationer. Ansökningstiden för år 2019 är 26.10- 30.11.2018. Ansökningen görs på sahkoinenasiointi.ahtp.fi.

Kommunerna kan också vidarefördela understödet till föreningar eller organisationer. Om understödet vidarefördelas, ska kommunen ingå ett avtal om statsunderstödets användning, övervakningen av dess användning och villkoren för dessa med den som genomför verksamheten eller projektet (Statsunderstödslagen 688/2001, 7 §).

I den innehållsmässiga utvärderingen av ansökningarna om projektunderstöd beaktas bl.a. följande faktorer:

•    projektets mål och de mål som har godkänts för utvecklingsprogrammet motsvarar varandra
•    principen om inklusion verkställs
•    projektet har nyhetsvärde
•    det tydligt uttryckta och rapporterade slutresultatet kan utnyttjas på riksomfattande nivå
•    projektet betonar samarbete mellan aktörerna i samma bransch

Sökanden ska reservera en självfinansieringsandel för organiseringen av verksamheten. 

Uppdaterad