Ungdomsverkstäder

Regionförvaltningsverkens ungdomsväsende har till uppgift att främja och utvidga verksamheten med ungdomsverkstäder, erbjuda handledning och utbildning och delta i uppföljningen.

Syftet med ungdomsverkstäderna är att förebygga de ungas utslagning i samhället, främja deras livskompetens samt hjälpa dem att leta sig till en utbildning och hitta en väg in i arbetslivet.

De ungas verkstadsverksamhet är branschöverskridande. Verksamheten hänför sig i den offentliga sektorns servicehelhet till verksamhet som går att karakterisera dels som service inom socialsektorn, dels som utbildning på den öppna marknaden. Den ger tidigt stöd på både individuell och samhällelig nivå. Verkstäderna ger de unga en möjlighet att arbeta under handledning och med stöd samt en skräddarsydd väg till utbildning, och möjlighet att slutföra den i samarbete med utbildningsanordnaren, eller en möjlighet att få arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Regionförvaltningsverket beviljar statsunderstöd för ungdomsverkstäder. Målet med understödet är att minska antalet unga som står utanför arbetsliv och utbildning samt främja delaktigheten och tillhörigheten bland ungdomarna. Understöd enligt prövning kan beviljas för social förstärkning av unga, bestående verkstadsverksamhet eller utveckling av verkstadsverksamhet.


 Specialunderstöd för verkstäder för unga i coronavirusläget

Understöd kan sökas av sådana anordnare av verkstäder som före 31 december 2019 godkänts som berättigade till statsunderstöd.

Understöd kan sökas för extra kostnader och underskott i ekonomin som coronavirusepidemin orsakat för verkstäder för unga under mars- maj 2020. 

Understödet kan användas för att betala 100 procent av de totala kostnaderna.

Ansökningstiden börjar den 30 april 2020 och slutar den 22 maj 2020 kl. 16.15.

Högst 1 500 000 euro utdelas i understöd. Utdelningen är beroende av att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att fatta besluten senast den 12 juni 2020. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.

Utlysning av understöd (pdf)

regionala information

 

Understöd på 4,8 miljoner euro till ungdomsverkstäder i södra Finland 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har under 2020 beviljat 4 800 000 euro i understöd till ungdomsverkstäder. Anslaget ökade med drygt 200 000 från år 2019. Understöd beviljades 55 aktörer som driver ungdomsverkstäder. Inom denna understödshelhet fick regionförvaltningsverket in totalt 61 ansökningar, vilkas ansökta understödsbelopp uppgick till cirka 7,6 miljoner euro.

Av understödet gick 60 000 till tre olika aktörer för regional samordning av verkstadsverksamheten för unga. Genom samordningen stödjer man regionalt nätverkande aktörerna emellan, yrkesmässig utveckling och utbildning.

Syftet med verkstadsverksamhet för unga är att minska marginaliseringen bland unga genom att se till att de hålls kvar i utbildning, genom att minska ungdomsarbetslösheten och bidra till att öka ungas delaktighet. Verkstadsverksamhet för unga är ungdomsarbete som stärker ungas aktörskap och livskompetens individuellt, kollektivt och sektorövergripande.

Understödet för ungdomverkstäder 2020

 

Lisätietoja:

Överinspektör Tiina Mattila, p. 0295 016 555

Planerare Kati Myyryläinen, p. 0295 016 466

Planerare Kaija Blom, p. 0295 016 265

E-postaddresser: förnamn.efternamn@avi.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

 

 

 


Uppdaterad