Ungdomsverkstäder

Regionförvaltningsverkens ungdomsväsende har till uppgift att främja och utvidga verksamheten med ungdomsverkstäder, erbjuda handledning och utbildning och delta i uppföljningen.

Syftet med ungdomsverkstäderna är att förebygga de ungas utslagning i samhället, främja deras livskompetens samt hjälpa dem att leta sig till en utbildning och hitta en väg in i arbetslivet.

De ungas verkstadsverksamhet är branschöverskridande. Verksamheten hänför sig i den offentliga sektorns servicehelhet till verksamhet som går att karakterisera dels som service inom socialsektorn, dels som utbildning på den öppna marknaden. Den ger tidigt stöd på både individuell och samhällelig nivå. Verkstäderna ger de unga en möjlighet att arbeta under handledning och med stöd samt en skräddarsydd väg till utbildning, och möjlighet att slutföra den i samarbete med utbildningsanordnaren, eller en möjlighet att få arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Regionförvaltningsverket beviljar statsunderstöd för ungdomsverkstäder. Målet med understödet är att minska antalet unga som står utanför arbetsliv och utbildning samt främja delaktigheten och tillhörigheten bland ungdomarna. Understöd enligt prövning kan beviljas för social förstärkning av unga, bestående verkstadsverksamhet eller utveckling av verkstadsverksamhet.


 Specialunderstöd för verkstäder för unga i coronavirusläget

Understöd kan sökas av sådana anordnare av verkstäder som före 31 december 2019 godkänts som berättigade till statsunderstöd.

Understöd kan sökas för extra kostnader och underskott i ekonomin som coronavirusepidemin orsakat för verkstäder för unga under mars- maj 2020. 

Understödet kan användas för att betala 100 procent av de totala kostnaderna.

Ansökningstiden börjar den 30 april 2020 och slutar den 22 maj 2020 kl. 16.15.

Högst 1 500 000 euro utdelas i understöd. Utdelningen är beroende av att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att fatta besluten senast den 12 juni 2020. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.

Utlysning av understöd (pdf)

regionala information

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad