Ungdomsverkstäder

Regionförvaltningsverkens ungdomsväsende har till uppgift att främja och utvidga verksamheten med ungdomsverkstäder, erbjuda handledning och utbildning och delta i uppföljningen.

Syftet med ungdomsverkstäderna är att förebygga de ungas utslagning i samhället, främja deras livskompetens samt hjälpa dem att leta sig till en utbildning och hitta en väg in i arbetslivet.

De ungas verkstadsverksamhet är branschöverskridande. Verksamheten hänför sig i den offentliga sektorns servicehelhet till verksamhet som går att karakterisera dels som service inom socialsektorn, dels som utbildning på den öppna marknaden. Den ger tidigt stöd på både individuell och samhällelig nivå. Verkstäderna ger de unga en möjlighet att arbeta under handledning och med stöd samt en skräddarsydd väg till utbildning, och möjlighet att slutföra den i samarbete med utbildningsanordnaren, eller en möjlighet att få arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Regionförvaltningsverket beviljar statsunderstöd för ungdomsverkstäder. Målet med understödet är att minska antalet unga som står utanför arbetsliv och utbildning samt främja delaktigheten och tillhörigheten bland ungdomarna. Understöd enligt prövning kan beviljas för social förstärkning av unga, bestående verkstadsverksamhet eller utveckling av verkstadsverksamhet.


 

Riksomfattande undersökning om arbetsverkstäder 2018

Undervisnings- och kulturministeriet utvärderar med hjälp av undersökningen verkstadsverksamheten och drar nytta av informationen i utvecklingen av verksamheten. Undersökningen genomförs av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Undersökningen riktar sig i första hand till de verkstäder som under 2018 fick nationellt statsunderstöd för ungdomsverkstäder. För övriga organisationer är det frivilligt att delta i undersökningen.

Undersökningen är en webbundersökning, och planen är att svarslänkarna skickas per e-post den 8 februari 2019. Sista svarsdag är den 5 mars 2019. Om ni har besvarat enkäten tidigare år är frågorna till största delen bekanta.

I år skickas den finska och den svenska enkäten separat. Svenskspråkiga och tvåspråkiga verkstäder (ULA-nätverket) får automatiskt två enkäter och respondenten kan välja språkversion. De övriga verkstäderna kan vid behov begära den svenskspråkiga enkäten av mig.

Regionförvaltningsverket ordnar 18.2.2019 en webbutbildning i klinikform, där jag presenterar enkäten, varefter deltagarna har möjlighet att ställa frågor.

Undersökning om arbetsverkstäder: Enkäten - Tekniska anvisningar (på finska)

regionala information

Uppdaterad