Understöd för bibliotekens regionala och lokala försöks- och utvecklingsverksamhet

Regionförvaltningsverket beviljar statsunderstöd för bibliotekens regionala och lokala försöks- och utvecklingsverksamhet. Understödet är avsett för att utveckla de allmänna bibliotekens service och verksamhetsformer.

Understöd kan sökas av kommuner/kommunala allmänna bibliotek.

Ansökningstiden är 26.10.2020 - 30.11.2020 kl. 16.15.

Ansökningarna handläggs av sakkunniga i biblioteksärenden vid regionförvaltningsverken på gemensamma och lika grunder. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar regionförvaltningsverken anslag, varefter regionförvaltningsverken fattar understödsbeslut i sina regioner senast 31.3.2021.

Understödets mål:

Målet är att öka allas medverkan i kulturverksamhet och minska skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers deltagande i enlighet med bibliotekslagen (1492/2016) och undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025.

Projekten som understöds bidrar också till att målen för medverkan i kultur som fastställts i undervisnings- och kulturministeriets strategi 2030 och regeringsprogrammet uppnås.

Följande lagar tillämpas när understöd beviljas: Lag om allmänna bibliotek (1492/2016) och Statsunderstödslag (688/2001). 

Annons

Regionförvaltningens e-tjänst

Läs också: Handbok för statsunderstöd, ansökan, användning och tillsyn

Kontaktpersoner:

RFV i Södra Finland: Kristiina Kontiainen, Satu Ihanamäki och Raija Valtonen

RFV i Sydvästra Finland: Päivi Almgren och Anu Ojaranta

RFV i Västra och Inre Finland: Anneli Ketonen och Mika Mustikkamäki

Svensk- och tvåspråkiga projekt: Susanne Ahlroth

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@avi.fi

Understöd som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet

Understödet är avsett för

  • de allmänna bibliotekens riksomfattande och regionala utvecklingsuppdrag enligt 7 och 8 § i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016)
  • de allmänna bibliotekens särskilda uppgifter enligt 9 § i lagen om allmänna bibliotek:
  • att upprätthålla det samiskspråkiga biblioteket, det flerspråkiga biblioteket och det ryskspråkiga biblioteket.
  • att sköta den riksomfattande särskilda uppgiften gällande bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande och läskunnighet.
  • övriga projekt som är av riksomfattande betydelse.

Ansökningstiden är 19.10.2020 - 30.11.2020 kl. 16.15.

Avsikten är att fatta besluten i januari-februari 2021. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

Understödet är ett behovsprövat specialunderstöd. Beviljade understöd ska användas före slutet av det kalenderår som följer på det år under vilket understödet beviljas.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Ytterligare information

Leena Aaltonen, leena.aaltonen@minedu.fi

Om du behöver stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten, vänligen kontakta adressen asiointi-okm@minedu.fi

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod

Regional information

Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk

Understödda projekt kan granskas i Projektregistret för de allmänna biblioteken.

Pressmeddelanden 2018


Uppdaterad