De allmänna bibliotekens riksomfattande och regionala utvecklingsuppdrag, särskilda uppgifter och utveckling av verksamheten

 

Understödet riktas in på det riksomfattande och det regionala utvecklandet av de allmänna biblioteken, de allmänna bibliotekens specialuppgifter och för att utveckla verksamheten

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar understöd för

  • de allmänna bibliotekens riksomfattande och regionala utvecklingsuppdrag enligt lagen om allmänna bibliotek (1492/2016)
  • de allmänna bibliotekens särskilda uppgifter (samibiblioteket, flerspråkiga  biblioteket, ryskspråkigå biblioteket) enligt lagen om allmänna bibliotek
  • produktion av de allmänna bibliotekens informations- och webbtjänst biblioteken.fi
  • övriga projekt som är av riksomfattande betydelse

Regionalförvaltningsverken beviljar understöd

  • för bibliotekens regionala och lokala försöks- och utvecklingsverksamhet  

Ansökningstiden börjar 26.9.2017 och går ut 31.10.2017 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda cirka 3 650 000 euro för understöden förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. För regionalförvaltningsverkens del uppgår motsvarande summa till cirka 2 900 000 euro.

Understödet är ett specialunderstöd. Beviljade understöd ska användas före slutet av det kalenderår som följer på det år under vilket understödet beviljas.

Kriterierna för understöd är:

Lagen om allmänna bibliotek (1492/2016)
Undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025
Lösningar för Finland: Regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering (2015)

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), Statsunderstödslagen (688/2001) och Lagen om allmänna bibliotek (1492/2016).

Understödsbesluten för år 2018 är publicerats

Motiveringspromemoria

Ytterligare information

Kontaktpersoner:

RFV i Södra Finland: Kristiina Kontiainen och Antti Seppänen

RFV i Sydvästra Finland: Päivi Almgren

RFV i Västra och Inre Finland: Anneli Ketonen

Projekt på svenska och tvåspråkiga projekt: Susanne Ahlroth

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@avi.fi

 

Regional information

Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk

Understödda projekt kan granskas i Projektregistret för de allmänna biblioteken.

Pressmeddelanden 2018


Uppdaterad