Verksamhet och uppgifter

Regionförvaltningsverket använder sig i sin verksamhet av den mångfaldiga expertis som finns i huset. Verket handhar uppgifter som hör under åtta olika ministerier. På RFV arbetar man över förvaltningsgränserna så att olika ansvarsområden inom verket samarbetar med uppgifterna.

Huvudsakligen handhas uppgifterna som hör till verket regionalt på så sätt att respektive RFV ansvarar för uppgifterna inom sitt verksamhetsområde rent geografiskt. En del uppgifter sköts centraliserat på uppgift av ett visst eller vissa regionförvaltningsverk.

RFV:s uppgifter regleras av många olika lagar.

Verkets uppgifter och målet med verksamheten sammanhänger alltid med regeringsprogrammet som är i kraft.

Följande mål har satts upp för RFV:s verksamhet:

 • Att trygga tillgången till och kvaliteten på basservicen

RFV övervakar att undervisnings-, ungdoms-, idrotts- och bibliotekstjänsterna, social- och hälsovården samt veterinärvårdens tjänster i kommunerna tillhandahålls på det sätt som föreskrivs i lag. Till regionförvaltningsverkets uppgift hör också att bevilja tillstånd till och övervaka de privata aktörerna inom social- och hälsovården.

 • Att främja de grundläggande rättigheterna och rättsskyddet

RFV främjar medborgarnas rättsskydd genom informationsstyrning och ett aktivt samarbete med serviceproducenterna. RFV behandlar klagomål och en del rättelse- och besvärsärenden.

 • Att bidra till en hälsosammare och säkrare boende-, arbets- och livsmiljö

RFV arbetar på många olika sätt för att boende-, arbets- och livsmiljön ska vara hälsosam och säker. Verket deltar i arbetet med att utvärdera och förebygga hälsorisker som orsakas av miljön, övervakar efterlevnaden av arbetarskyddslagstiftningen samt beviljar tillstånd enligt miljöskydds- och vattenlagen.

Bland andra dessa uppgifter hör till RFV:

 • styrning och tillsyn av social- och hälsovården
 • syrning och tillsyn av samt tillstånd för privata producenter av social- och hälsotjänster
 • serverings- och detaljhandeltillstånd för alkoholdrycker samt dithörande tillsyn, förhindrande av alkoholskador
 • styrning och tillsyn av veterinärvården och djurskyddet
 • styrning och tillsyn av livsmedelssäkerheten
 • främjande av elevernas rättsskydd
 • styrning och tillsyn av småbarnspedagogik
 • konkurrenstillsyn och tryggande av konsumenternas ställning
 • tillsyn över och utvecklande av arbetarskyddet
 • styrning och tillsyn av miljö- och hälsoskyddet
 • fortbildning för personal inom undervisnings-, ungdoms-, idrotts- och biblioteksväsendena
 • statsunderstöd till projekt inom ungdoms-, idrotts- och biblioteksväsendena samt kompetensutveckling (programmet Kunnig)
 • tillstånds- och ersättningsärenden enligt miljöskydds- och vattenlagen
 • utveckling av räddningsväsendet, beredskapen och den inre säkerheten
 • utvärdering av den regionala tillgången till basservice
 • styrning, tillsyn och utvärdering av tobaks- och hälsoskyddsmyndigheterna
 • handläggning av kommunklagomål och klagomål och besvär som rör verkets verksamhetsområden
 • information och vägledning om tillgänglighetskraven samt tillsyn över att kraven uppfylls

 

Uppdaterad