Verksamhet och uppgifter – Norra Finland

Regionförvaltningsverket i Norra Finland främjar inom sitt verksamhetsområde de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet, tillgången till basservice, inre säkerhet samt en sund och trygg levnads- och arbetsmiljö i regionerna.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland har fem ansvarsområden

Basservicen, rättsskyddet och tillstånd

 • behandling av klagomål
 • styrning och tillsyn över social- och hälsovården
 • tillstånd till och tillsyn över privata social- och hälsovårdsproducenter
 • tillstånd till servering och detaljhandel av alkoholdrycker samt tillsyn över dessa, förhindrande av alkoholskador
 • styrning och tillsyn över veterinärvården och djurskyddet
 • styrning och tillsyn över livsmedelssäkerheten
 • konkurrenstillsyn och tryggande av konsumenternas ställning

Utbildnings- och kulturväsendet från 1.1.2014

 • utbildnings-, barndagvårds-, biblioteks-, motions- och ungdomväsendet
 • främjande av elevernas rättsskydd
 • fortbildning av personal inom utbildnings-, biblioteks- och ungdomsväsendet
 • upprättandet av läroanstalter
 • statsunderstöd
 • främjande av elevernas rättsskydd
 • fortbildning för undervisningspersonal

 

Den svenskspråkiga serviceenheten på RFV i Västra och Inre Finland handhar på ett riksomfattande plan det svenskspråkiga skolväsendets uppgifter som hör till regionförvaltningsverkets verksamhetsområde, med undantag för projekt som sammanhänger med grundande.

Räddningsväsendet och beredskapen

 • utveckling av räddningsväsendet, beredskapen och den inre säkerheten
 • koordinering av beredskapen inför undantagsförhållanden

Miljötillstånden

 • ärenden som omfattas av vattenlagen
 • ärenden som omfattas av miljöskyddslagen

Arbetarskyddet

 • tillsyn över arbetarskyddet

Enheten för administrativa tjänster

Inom regionförvaltningsverket i Norra Finland verkar förutom ansvarsområdena enheten för administrativa tjänster.

Andra uppgifter

Till regionförvaltningsverkets uppgift hör också att utvärdera den regionala tillgången till basservice.  Regionförvaltningsverket i Norra Finland har ett specialiseringsuppdrag att utveckla utvärdering av basservicen i hela landet.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland har ett specialiseringsuppdrag att organisera flygövervakningarna av skogsbränder i hela landet.

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela