Verksamhet och uppgifter -
Västra och Inre Finland

Finland är ett jämställt, välmående och säkert samhälle. Regionförvaltningsverket är en sakkunnig myndighet som främjar jämlikhet, som är uppskattad bland kunder, samarbetspartner och anställda och som fungerar på ett etiskt korrekt sätt.  Regionförvaltningsverket främjar regional jämlikhet genom att i regionerna sköta verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifter som har samband med lagstiftningen.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland främjar inom sitt verksamhetsområde de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet, tillgången till basservice, miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, inre säkerhet samt en sund och trygg levnads- och arbetsmiljö i regionerna.
 
 

Se video

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har fyra ansvarsområden:

basservicen, rättsskyddet och tillstånden
räddningsväsendet och beredskapen
polisväsendet
arbetarskyddet
miljötillstånden.

Inom sina ansvarsområden sköter regionförvaltningsverket följande uppgifter:

Basservicen, rättsskyddet och tillstånden
• behandling av klagomål
• styrning och tillsyn av social- och hälsovården
• tillstånd till och tillsyn av privata social- och hälsovårdsproducenter
• serverings- och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker samt dithörande tillsyn, förhindrande av alkoholskador
• styrning och tillsyn av veterinärvården och djurskyddet
• styrning och tillsyn av livsmedelssäkerheten
• konkurrenstillsyn och tryggande av konsumenternas ställning
• främjande av elevernas rättsskydd
• fortbildning för undervisningspersonal
• internationella uppgifter och närområdessamarbete.

Arbetarskyddet
• tillsyn över arbetarskyddet.

Miljötillstånden
• ärenden enligt vattenlagen och miljöskyddslagen.

Räddningsväsendet och beredskapen
• utveckling av räddningsväsendet, beredskapen och den inre säkerheten
• koordinering av beredskapen inför undantagsförhållande
 
 
Undervisning- och kulturväsendet
 • utvärdering av tillgången på basservice
 • klagomål, överklaganden, rättelser och utlåtanden inom bildningsväsendet samt yrkanden om rättelser av bedömningar av elevprestationer
 • kortvarig fortbildning av personalen inom undervisnings-, ungdoms-, motions- och bibliotekstjänsterna
 • statsbidrag för projekt inom ungdoms-, motions- och biblioteksverksamheten samt för utveckling av kunnandet (programmet Kunnig)
 • småbarnsfostran
 • bibliotek
 • motion
 • ungdomsarbete
 • byggande av läroanstalter
 • internationella ärenden
 • beredskapsärenden

Andra enheter och uppgifter

Inom regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland verkar förutom ansvarsområdena enheten för administrativa tjänster och svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet.

 
Uppdaterad