Verksamhet och uppgifter - Östra Finland

Regionförvaltningsverket i Östra Finland främjar inom sitt verksamhetsområde de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet, tillgången till basservice, inre säkerhet samt en sund och trygg levnads- och arbetsmiljö i regionerna.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland har fem ansvarsområden

Basservicen, rättsskyddet och tillstånd

 • behandling av klagomål
 • styrning och tillsyn över social- och hälsovården
 • tillstånd till och tillsyn över privata social- och hälsovårdsproducenter
 • tillstånd till servering och detaljhandel av alkoholdrycker samt tillsyn över dessa, förhindrande av alkoholskador
 • styrning och tillsyn över veterinärvården och djurskyddet
 • styrning och tillsyn över livsmedelssäkerheten
 • konkurrenstillsyn och tryggande av konsumenternas ställning

Utbildnings- och kulturväsendet

 • främjande av elevernas rättsskydd
 • fortbildning för undervisningspersonal
 • utbildnings-, barndagvårds-, biblioteks-, motions- och ungdomväsendet
 • främjande av elevernas rättsskydd
 • fortbildning av personal inom utbildnings-, biblioteks- och ungdomsväsendet
 • upprättandet av läroanstalter
 • statsunderstöd

Den svenskspråkiga serviceenheten på RFV i Västra och Inre Finland handhar på ett riksomfattande plan det svenskspråkiga skolväsendets uppgifter som hör till regionförvaltningsverkets verksamhetsområde, med undantag för projekt som sammanhänger med grundande.

Räddningsväsendet och beredskapen

 • utveckling av räddningsväsendet, beredskapen och den inre säkerheten
 • koordinering av beredskapen inför undantagsförhållanden

Miljötillstånden

 • ärenden som omfattas av vattenlagen
 • ärenden som omfattas av miljöskyddslagen

Arbetarskyddet

 • tillsyn över arbetarskyddet
Enheten för administrativa tjänster

Inom regionförvaltningsverket i Östra Finland verkar förutom ansvarsområdena enheten för administrativa tjänster.

Andra uppgifter

Till regionförvaltningsverkets uppgift hör också att utvärdera den regionala tillgången till basservice.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland sköter även i hela landet de tillstånds- och tillsynsärenden och de uppgifter som gäller fastighetsregister som avses i begravningslagen (457/2003).

Regionförvaltningsverket i Östra Finland sörjer dessutom för

 • uppgifter i anslutning till iståndsättning av begravningsplatser och skötsel av de evakuerades hjältegravar på det avträdda området

Andra enheter

Enheten för styrning och utveckling av magistrater som lyder under regionförvaltningsverken

Regionförvaltningsverken har en enhet för styrning och utveckling av magistraterna, som har hela landet som sitt verksamhetsområde. Enheten finns vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och är fristående i förhållande till verkets övriga ansvarsområden.

Enheten för styrning och utveckling av magistraterna ska sköta magistraternas styrnings-, övervaknings- och utvecklingsuppgifter som hör till regionförvaltningsverkens ansvarsområde och som avses i lagen om regionförvaltningsverken. I landskapet Åland omfattar enhetens behörighet dock endast styrning, övervakning och utveckling av de uppgifter som föreskrivits för registerförvaltningens lokala myndigheter.

Enheten för styrning och utveckling av magistraterna ska dessutom sköta de uppgifter som i 64 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) föreskrivs för regionförvaltningsverket.

 

Uppdaterad