Verksamhet och uppgifter - Östra Finland

Regionförvaltningsverket i Östra Finland främjar inom sitt verksamhetsområde de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet, tillgången till basservice, inre säkerhet samt en sund och trygg levnads- och arbetsmiljö i regionerna.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland har fem ansvarsområden

Basservicen, rättsskyddet och tillstånd

 • behandling av klagomål
 • styrning och tillsyn över social- och hälsovården
 • tillstånd till och tillsyn över privata social- och hälsovårdsproducenter
 • tillstånd till servering och detaljhandel av alkoholdrycker samt tillsyn över dessa, förhindrande av alkoholskador
 • styrning och tillsyn över veterinärvården och djurskyddet
 • styrning och tillsyn över livsmedelssäkerheten
 • konkurrenstillsyn och tryggande av konsumenternas ställning

Utbildnings- och kulturväsendet

 • främjande av elevernas rättsskydd
 • fortbildning för undervisningspersonal
 • utbildnings-, barndagvårds-, biblioteks-, motions- och ungdomväsendet
 • främjande av elevernas rättsskydd
 • fortbildning av personal inom utbildnings-, biblioteks- och ungdomsväsendet
 • upprättandet av läroanstalter
 • statsunderstöd

Den svenskspråkiga serviceenheten på RFV i Västra och Inre Finland handhar på ett riksomfattande plan det svenskspråkiga skolväsendets uppgifter som hör till regionförvaltningsverkets verksamhetsområde, med undantag för projekt som sammanhänger med grundande.

Räddningsväsendet och beredskapen

 • utveckling av räddningsväsendet, beredskapen och den inre säkerheten
 • koordinering av beredskapen inför undantagsförhållanden

Miljötillstånden

 • ärenden som omfattas av vattenlagen
 • ärenden som omfattas av miljöskyddslagen

Arbetarskyddet

 • tillsyn över arbetarskyddet
Enheten för administrativa tjänster

Inom regionförvaltningsverket i Östra Finland verkar förutom ansvarsområdena enheten för administrativa tjänster.

Andra uppgifter

Till regionförvaltningsverkets uppgift hör också att utvärdera den regionala tillgången till basservice.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland sköter även i hela landet de tillstånds- och tillsynsärenden och de uppgifter som gäller fastighetsregister som avses i begravningslagen (457/2003).

Regionförvaltningsverket i Östra Finland sörjer dessutom för

 • uppgifter i anslutning till iståndsättning av begravningsplatser och skötsel av de evakuerades hjältegravar på det avträdda området


Den riksomfattande enheten för styrning och utveckling av magistraterna fanns till den 31 december 2019 i Regionförvaltningsverket i Östra Finland.

Styrningen och kontrollen av magistraterna övergick den 1 januari 2020 på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inledde verksamheten 1.1.2020 i och med att Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna sammanslogs.

 

 

Uppdaterad