Verksamhet och uppgifter - Södra Finland

Vi främjar inom vårt verksamhetsområde de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet, tillgången till basservice, miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, inre säkerhet samt en sund och trygg levnads- och arbetsmiljö i regionerna. Vi främjar regional jämlikhet genom att i regionerna handha verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifter som har samband med lagstiftningen.

Ett nytt ansvarsområde inom utbildning och kulturväsendet har grundat på RFV i januari 2014. RFV i Södra Finland ansvarar för utbildnings- och kulturministeriets regionala uppgifter inom utbildning, barndagvård samt biblioteks-, motions- och ungdomsväsendet. Kommunerna handhar dessa uppgifter lokalt. RFV främjar därtill förverkligandet av rättssäkerheten inom utbildnings- och kulturarbetet samt följer upp och utvärderar förverkligandet av den regionala och jämlika tillgängligheten av basservicen.

Ansvarsområdet polisen avlägnas 1.1.2014. Regionförvaltningsverken verkar i fortsättningen i samarbete med de lokala polisstationerna i samordnandet av förberedandet och beredskapsplaneringen samt i säkerhetsplaneringen av region- och lokaladministration.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 1.1.2014 fem ansvarsområden

Basservicen, rättsskyddet och tillstånd

 • behandling av klagomål
 • styrning och tillsyn över social- och hälsovården
 • tillstånd till och tillsyn över privata social- och hälsovårdsproducenter
 • tillstånd till servering och detaljhandel av alkoholdrycker samt tillsyn över dessa, förhindrande av alkoholskador
 • styrning och tillsyn över veterinärvården och djurskyddet
 • styrning, tillsyn och utvärdering över livsmedelssäkerheten
 • konkurrenstillsyn och tryggande av konsumenternas ställning
 • styrning, tillsyn och utvärdering av hälsovårdsskyddet och tobaksövervakningen

Utbildnings- och kulturväsendet

 • utbildnings-, barndagvårds-, biblioteks-, motions- och ungdomväsendet
 • främjande av elevernas rättsskydd
 • fortbildning av personal inom utbildnings-, biblioteks- och ungdomsväsendet
 • upprättandet av läroanstalter
 • statsunderstöd

Den svenskspråkiga serviceenheten på RFV i Västra och Inre Finland handhar på ett riksomfattande plan det svenskspråkiga skolväsendets uppgifter som hör till regionförvaltningsverkets verksamhetsområde, med undantag för projekt som sammanhänger med grundande.

Räddningsväsendet och beredskapen

 • utveckling av räddningsväsendet, beredskapen och den inre säkerheten
 • koordinering av beredskapen inför undantagsförhållanden

Miljötillstånden

(Regionförvaltningsverket i Södra Finland handhar miljötillstånd även på området för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland).

 •  ärenden som omfattas av vattenlagen (tillstånds-, ersättnings- och förvaltningstvångsärenden)
 •  ärenden som omfattas av miljöskyddslagen (tillstånds- och ersättningsärenden, försöksverksamhetsanmälningar)

Arbetarskyddet

 • tillsyn över och utvecklande av arbetarskyddet
 • tillsyn över produkter som används på arbetsplatser
 • i egenskap av arbetarskyddsmyndighet tillsyn över efterlevnaden av arbetarskyddslagstiftningen

Regionförvaltningsverkens ansvarsområde för förvaltnings- och utvecklingstjänster

Vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns regionförvaltningsverkens gemensamma ansvarsområde för förvaltnings- och utvecklingstjänster. Huvudkontoret finns i Tavastehus, men ansvarsområdet har också personal på flera andra orter runt om i Finland. Ansvarsområdet har följande enheter:

 • personalenheten
 • ekonomienheten
 • enheten för informationshantering
 • enheten för lokal- och materialförvaltning
 • kommunikationsenheten
 • enheten för allmän förvaltning

Riksomfattande uppgifter

 • registrerings- och tillsynsuppgifter som hänför sig till förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism
 • registrering och tillsyn över vissa kreditgivare
 • tillstånd till och tillsyn över indrivningsväsendet
 • tillstånd till och tillsyn över pantlåne-rörelser
 • utvecklande av tillsynsregistret över fastighetsförmedlingsrörelser
 • ärenden som gäller djurförsökstillstånd
 • tillsyn över beställarens utredningsskyldighet
 • dispensärenden som gäller lärare och rektorer
 • befrielse från skyldigheten att bygga skyddsrum
 • livräddningsmedaljnämndens sekreteraruppgifter

Till regionförvaltningsverkets uppgift hör också att utvärdera den regionala tillgången till basservice.

Uppdaterad