Organisation - Södra Finland

Minna Karhunen verkar som överdirektör för Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Cirka 450 personer arbetar på ämbetsverket. Huvudkontoret är beläget i Tavastehus och har verksamhetsställen i Tavastehus och Kouvola. Det arbetar därtill personal i Villmanstrand, Lahtis, Åbo, Tammerfors, Borgå, Kuopio, St Michel, Uleåborg och Vasa.

RFV i Södra Finland har 1.1.2014 fem ansvarsområden:

  • basservicen, rättsskyddet och tillstånden
  • utbildnings- och kulturväsendet
  • räddningsväsendet och beredskapen
  • miljötillstånden
  • arbetarskyddet

Därtill finns det på ämbetsverket ansvarsenheten för förvaltningstjänster i vilken också de riksomfattande specialiseringsuppgifterna inom ekonomiförvaltningen för regionförvaltningsverken handhas samt utvecklingsenheten för regionförvaltningsverkens verksamhet.

De riksomfattande specialiseringsuppgifterna inom RFV i Södra Finland.

 

Organisation:

 

Uppdaterad