Regionförvaltningsverket styr

Regionförvaltningsverket styr kommunernas verksamhet bland annat inom social- och hälsovården, miljö- och hälsoskyddet, utbildningsväsendet och det övriga bildningsväsendet och räddningsväsendet. Syftet med styrningen är att förmedla information (till exempel om riksomfattande kvalitetsrekommendationer och motsvarande rekommendationer eller riktlinjer inom de olika verksamhetsområdena, som syftar till att förbättra kvaliteten på basservicen och även att ge upphov till idéer om hut praxis och strukturer kan förnyas), och på detta sätt främja förverkligandet av de grundläggande fri- och rättigheterna och den regionala jämlikheten. 

Regionförvaltningsverket förverkligar nämnda styrningsuppgift bland annat

  • genom att ordna utbildning och arbetsmöten samt genom att delta som sakkunnig i utbildningsdagar som ordnats av andra
  • genom styrnings- och utvärderingsbesök på verksamhetsenheterna
  • genom att årligen bevilja statsstöd inom programmet Kunnig med syfte att stöda utbildnings- och undervisningsorganisatorers skyldighet att sköta undervisningspersonalens fortbildning
  • i samband med utvärderingen av basservicen
  • i samband med behandlingen av klagomål och annan tillsynsverksamhet. 

Regionförvaltningsverket ordnar utbildning och arbetsmöten, och i samband med behandlingen av tillstånd och anmälningar samt tillsynsverksamheten ger verket anvisningar även till tjänsteleverantörer som bedriver privat yrkes- och näringsverksamhet. Verket är deras tillstånds- och tillsynsmyndighet.

Uppdaterad