Serveringsställe

Ett serveringstillstånd för alkoholdrycker gäller serveringsområdet på ett serveringsställe och beviljas en sökande som utövar förplägnadsverksamhet om

1) det serveringsområde som ska godkännas, i fråga om storlek och konstruktioner är sådant att det kan övervakas av myndigheterna och tillståndshavaren, och

2) sökanden har utarbetat en plan för egenkontroll.

Alkoholdrycker får serveras endast genom att dryckerna överlåts till kunden för förtäring på ett godkänt serveringsområde. Serveringsområdet för alkoholdrycker ska avgränsas eller märkas ut på ett tydligt sätt, om dess gränser inte annars klart kan urskiljas.

I och med reformen av alkohollagen är gemensamma serveringsområden möjliga om en sökande anmäler att denne ansvarar för övervakningen av området. Tillstånd för ett gemensamt serveringsområde kan sökas hos regionförvaltningsverket. På ett gemensamt serveringsområde får serveringen inte fortsätta efter klockan 1.30. Gemensamma serveringsområden underlättar till exempel verksamhet av typen food court.

Ett allmänt läktarutrymme som används vid idrotts-, motions- eller musikevenemang eller andra jämförbara evenemang får inte godkännas som serveringsområde. Ett läktarutrymme kan dock godkännas som serveringsområde vid ovan avsedda evenemang, om läktarutrymmet är reserverat endast för personer som har fyllt 18 år. Regionförvaltningsverket kan godkänna ett allmänt läktarutrymme eller en del av det som serveringsområde och begränsa giltigheten av godkännandet till enbart de tidpunkter eller evenemang vid vilka serveringsområdet är reserverat uteslutande för myndiga personer.

Regionförvaltningsverket kan när det godkänner serveringsområdet tillåta att kunderna för alkoholdrycker med sig från ett av serveringsställets serveringsområden till ett annat på ett sätt som godkänns i tillståndshavarens plan för egenkontroll. Tillståndsmyndighetens godkännande av kundens rätt att flytta alkoholdrycker kan sökas också för ett tillstånd som redan är giltigt.

 

Uppdaterad