Serveringsställe

Serveringsstället ska vara lämpligt för restaurangbruk. Bestämmelser om användning av serveringsställets lokaler finns särskilt i livsmedelslagen samt i lagstiftningen om byggande och brand- och räddningsväsendet.

Serveringsstället ska uteslutande vara i tillståndssökandens faktiska besittning och kunna övervakas av myndigheterna. Också verksamhetsställets eventuella uteserveringsområde ska vara i sökandens besittning.

Servering av alkoholdrycker får ske endast inom ett sådant av tillståndsmyndigheten godkänt område där en effektiv övervakning är möjlig. Serveringsområdet ska avgränsas eller märkas ut på ett för kunderna tydligt sätt, om det inte annars klart kan urskiljas. Trafiken till och från serveringsområdet ska kunna kontrolleras effektivt. En plan angående avgränsning av serveringsområdet ska läggas fram för tillståndsmyndigheten.

Som serveringsområde får inte godkännas ett allmänt läktarutrymme som används för idrotts-, motions- eller musikevenemang eller andra jämförbara evenemang.

Serveringsområdet kan ändras på anmälan av tillståndshavaren. En förutsättning för ändring av serveringsområdet är dock att tillståndsmyndigheten ger tillstånd till det, om ändringen är betydande för serveringen. En ändring av serveringsområdet behandlas alltid som tillståndsansökan om

1) serveringstillståndet är tillfälligt

2) serveringsområdet utvidgas utomhus

3) serveringsområdet utvidgas till en annan byggnad.

Livsmedelslagen (23/2006)

Räddningslagen (379/2011)

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR