Tillsyn och sanktioner i serveringsverksamheten

Regionförvaltningsverket (RFV) övervakar inom sina områden serveringen av alkoholdrycker samt lagenligheten av reklam och annan säljfrämjande verksamhet i fråga om alkoholdrycker. Valviras uppgift är att ha tillsyn över servering av alkoholdrycker samt över reklam och säljfrämjande verksamhet i hela landet.

En väsentlig del av tillsynen över serveringen är tillståndshavarnas egenkontroll. Till tillståndshavarens och personalens uppgifter hör övervakning av ordningen på serveringsstället. Om situationen kräver det ska den behöriga myndigheten, polisen, tillkallas för att övervaka den allmänna ordningen på serveringsstället.

Tillsynsmyndigheten har rätt att inspektera serveringsställets lokaler och verksamhet samt granska dokument som behövs vid tillsynen. Myndigheten har rätt att få de meddelanden, upplysningar och dokument som behövs för tillsynen, exempelvis kvartalsrapporter om serveringen. Därtill kan tillsynsmyndigheten för övervakningen utan ersättning ta prov på de alkoholdrycker som ska serveras. RFV övervakar också att justeringslagen iakttas i serveringen.

Inom sitt område övervakar RFV också serveringen av drycker som innehåller minst 1,2 och högst 2,8 volymprocent etylalkohol, även om försäljning eller servering av sådana drycker inte är tillståndspliktig verksamhet.

RFV kan ge serveringstillståndshavaren en anmärkning, en skriftlig varning, ställa de villkor som behövs för övervakningen av serveringen eller utan ersättning begränsa serveringstillståndet genom förkortning av serveringstiden, begränsning av serveringsområdet eller de typer av alkoholdrycker som får serveras. RFV kan även utan ersättning återkalla sitt serveringstillstånd för viss tid eller permanent. Dessa åtgärder kan vidtas om tillståndshavaren i sin verksamhet har överträtt alkohollagen eller med stöd av den utfärdade bestämmelser, inte längre anses ha de förutsättningar eller den tillförlitlighet som krävdes för tillståndet eller om det på serveringsstället har förekommit ordningsstörningar eller annat missbruk. Att försumma skyldigheten att lämna in rapport om serveringen kan också leda till sanktioner enligt alkohollagen.

 Vid sidan av RFV:s åtgärder har polisen med stöd av alkohollagen rätt att bötfälla en tillståndshavare eller serveringsställets personal som brutit mot föreskrifterna. Polisen kan avbryta serveringen av alkoholdrycker i en restaurang för högst ett dygn, när det behövs för att ordningen ska kunna upprätthållas.

Om det görs reklam för alkoholdrycker eller vidtas andra sådana marknadsföringsåtgärder eller säljfrämjande åtgärder som strider mot alkohollagen, kan RFV förbjuda serveringsstället att fortsätta eller upprepa den lagstridiga verksamheten. Förbud mot marknadsföringsåtgärder eller säljfrämjande åtgärder som utfärdats på grundval av alkohollagens föreskrifter kan effektiveras bland annat genom vite. Överträdelser som hänför sig till reklam på ett serveringsställe kan dessutom leda till sanktioner mot serveringsstället.

Innan en påföljd enligt alkohollagen föreläggs ger regionförvaltningsverket tillståndshavaren möjlighet att lämna in ett bemötande.

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela