› Tillbaka till den grafiska version

Serveringstillstånd

Servering av alkoholdrycker som innehåller över 2,8 procent alkohol är en tillståndspliktig näring. Innan serveringsverksamhet inleds ska serveringstillstånd sökas och beviljas.

Serveringstillståndet är specifikt för serveringsstället och näringsidkaren. Serveringstillstånd beviljas tills vidare eller för viss tid.

Serveringstillstånd beviljas en myndig sökande som inte har försatts i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som har den tillförlitlighet som krävs för servering av alkoholdrycker. Sökanden ska dessutom ha de behövliga ekonomiska förutsättningarna.

Tillstånd för servering som sker på trafikmedel i inrikes trafik beviljas av det regionförvaltningsverk inom vars område den sökandes hemort ligger eller, om den sökande inte har någon hemort i Finland, av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Om det på ett finländskt fartyg som trafikerar mellan Finland och utlandet förekommer försäljning av alkohol till passagerarna, ska trafikidkaren innan försäljningsverksamheten inleds lämna in en skriftlig anmälan till Valvira.

Till Valviras uppgifter hör att styra regionförvaltningsverkens alkoholtillståndsförvaltning och övervakning. Syftet med Valviras styrning är att trygga en enhetlig tillämpning av lagen i hela landet. En täckande helhetsbild av serveringen av alkoholdrycker får du genom att läsa Valviras anvisning Servering av alkoholdrycker.

 

Uppdaterad