Skytteföreningar

Föreningar vars verksamhet omfattar övning i bruk av skjutvapen och som inte ska finnas endast för jakt (föreningslagen 4 §) får inte bildas utan tillstånd av regionförvaltningsverket (RFV). Man ansöker också om tillstånd att ändra föreningens stadgar av RFV så att föreningens verksamhet, förutom annan verksamhet, omfattar övning i bruk av skjutvapen.

Ansökan skickas till det RFV på vars område föreningens hemort ligger.

Ansökan formuleras fritt. Ansökningshandlingen undertecknas av föreningens stiftare eller föreningens namntecknare.

Följande saker skall framkomma ur ansökningen:

1. Stiftandet av föreningen

a. Vilka som undertecknat stiftelseurkunden, deras socialskyddssignum och hemort

b. Kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter

c. Originalet av stiftelseurkunden. Stiftelseurkunden returneras inte, så det skall finnas två exemplar av den, av vilka det ena sänds till patent- och registerstyrelsen vid registrering.

d. Stadgarna

2. Ändring av föreningens stadgar

a. Den sittande styrelsens medlemmar, deras socialskyddssignum och hemort

b. Kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter

c. Protokollsutdrag från föreningens möte på vilket beslut om ändring av föreningens stadgar har fattats

d. Stadgarna

Behandling av ansökan tar i allmänhet ungefär en månad. För handläggningen av ärendet uppbärs en prestationsavgift vars storlek bestäms enligt förordningen om avgifter i punkten Lagar och förordningar.

Regional information

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

På andra webbplatser

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

Regionala länkar

Det finns ingen ytterligare regional information om detta