Alkoholnäringsregistret

RFV och Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) upprätthåller ett alkoholnäringsregister för handläggning och övervakning av tillståndsärenden som avses i alkohollagen samt för statistiken. I alkoholnäringsregistret finns uppgifter om näringsidkare som har beviljats eller ansökt om tillstånd enligt alkohollagen. Valvira är registeransvarig.

Registerbeskrivningen och ytterligare information om registret fås hos regionförvaltningsverket. För rätten till insyn i registret och rättelse av felaktiga uppgifter tillämpas bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Alkohollagen (1143/1994)
Personuppgiftslagen (523/1999)

Uppdaterad

Lagar och förordningar