Aktuellt

ÖVRIG AKTUELL FRÅN REGIONEN

Självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården ska lämna in sina verksamhetsberättelser över år 2016 före utgången av februari

Verksamhetsberättelsen över år 2016 kan lämnas in från och med 2.1.2017 och den sista dagen för inlämning är 28.2.2017.

Verksamhetsberättelsen fylls i separat för varje verksamhetsplats, också för de verksamhetsplatser där verksamheten har upphört eller avbrutits under 2016. Förutom uppgifter om verksamhetsplatserna ska en självständig yrkesutövare i sin egen verksamhetsberättelse uppge antalet patienter och antalet besök.

Alla de verksamhetsplatser som finns upptagna i e-tjänsten ska klickas igenom, också de verksamhetsplatser där man inte längre bedriver verksamhet, för att inte tillståndsmyndigheten ska begära verksamhetsberättelserna från dessa platser på nytt senare. Om det finns fel i de förhandsifyllda uppgifterna om verksamhetsplatserna, om det har skett ändringar eller verksamheten har upphört ska man göra en skriftlig anmälan om ändringarna till det regionförvaltningsverk inom vilkets område verksamheten i huvudsak bedrivs. (Anmälan om självständig yrkesutövning)

Om en självständig yrkesutövare verkar i samma lokal som en tillståndspliktig serviceproducent (t.ex. stora läkarcentraler) kan yrkesutövaren och serviceproducenten sinsemellan komma överens om att serviceproducenten meddelar yrkesutövarens kund-/patientantal i sin egen verksamhetsberättelse. Trots detta ska yrkesutövaren kontrollera sina egna uppgifter, göra ändringar vid behov och för verksamhetsplatsen välja alternativet "Ja, verksamhetsuppgifterna sänds in separat enligt överenskommelse".
 

Verksamhetsberättelsen lämnas in elektroniskt

För att fylla i berättelsen elektroniskt behöver man logga in i e-tjänsten på adressen www.valveri.fi. Där finns även anvisningar om hur berättelsen ska fyllas i. Basuppgifterna om yrkesutövaren och verksamhetsplatsen/verksamhetsplatserna finns färdigt ifyllda på den elektroniska blanketten.

För att lämna in den elektroniska verksamhetsberättelsen behöver du:

  • webbankskoder för att logga in i tjänsten
  • ditt FO-nummer
  • uppgifter om patient- och besökantal för år 2016 separat för varje verksamhetsställe.


Verksamhetsberättelse i pappersformat endast i specialfall

Om du inte har möjlighet att lämna in berättelsen elektroniskt är det möjligt att skicka in den i pappersformat till regionförvaltningsverket. Blanketten och anvisningarna för hur den ska fyllas i finns här: www.yrityssuomi.fi
 

Varför måste verksamhetsberättelse lämnas in

Enligt 10 § i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) ska självständiga yrkesutövare årligen lämna in en verksamhetsberättelse till tillståndsmyndigheten. Om yrkesutövaren inte lämnar in någon berättelse kan tillståndsmyndigheten vidta de tillsynsåtgärder som avses i 5 kap. i lagen om privat hälso- och sjukvård.

Utifrån berättelsen kontrollerar myndigheten att verksamheten har motsvarat verksamhetsanmälan. Dessutom kontrollerar man att uppgifterna som finns i Valveri-registret är korrekta och aktuella. (Valveri-registret drivs av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira och regionförvaltningsverken). Från Valveri-registret uppdateras uppgifterna om yrkesutövaren i SOTE-registret, som drivs av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Det är viktigt att uppgifterna i SOTE-registret är aktuella bl.a. för att läkarrecept (eRecept) och patientdataarkivet (eArkivet) ska fungera.
 

Frågor om innehållet i verksamhetsberättelsen besvaras av:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
ammatinharjoittajat.etela(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
ammatinharjoittajat.lansi(at)avi.fi