Aktuellt

Läkarvård till klienter inom socialservicen ska alltid grunda sig på klientens behov

Kommunen ansvarar för att kommuninvånarnas läkarvård är ändamålsenligt ordnad också när kommunen köper hemvård eller sådan boendeservice som avses i socialvårdslagen. Läkarvården kan aldrig utgöras av enbart distansvård eller telefonkonsultation.

Personalomsättningen och personalbristen försvårar ordnandet av äldreomsorgen - Egenkontrollen etableras inte på önskat sätt

Observationerna grundar sig på de inspektioner som kommunerna och samkommunerna för social- och hälsovården gjorde i privata vårdhem våren 2019 och på tillsynsanmälningar som anhängiggjorts i regionförvaltningsverket.

Handlare av värdekonst ska söka sig till registret för övervakning av penningtvätt från och med december

Övervakningen av penningtvätt effektiveras genom att föra företag och privata näringsidkare som säljer, köper och förmedlar värdekonst under regionförvaltningsverkets övervakning. 

Läs mera om regionförvaltiningsverkens pressmeddelanden, nyheter, nyhetsbrev och publikationer.