Aktuellt

En uppdatering för år 2019 av det riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården har publicerats

I tillsynsprogrammets del I anges grunderna och målen som är riktgivande för hela tillsynsprogramperioden. I del II fastställer Valvira och regionförvaltningsverket årligen tillsynsobjekten för den planenliga tillsynen som väljs utgående från en riskbedömning.

Lagen om småbarnspedagogik förnyades – vilka uppgifter ska privata daghem meddela myndigheterna innan verksamheten inleds eller ändras?

Privata daghem lämnar in sina handlingar till kommunen. När kommunen godkänt handlingarna och inspekterat daghemmet, undertecknar kommunen anmälan och skickar den med bilagor till regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverket riktar en enkät till sina tillståndskunder 12.12.2018−15.3.2019

Med kundenkäten samlas information om tillståndstjänsterna för alkoholförvaltningen, näringstillsynen, socialvården, hälso- och sjukvården och miljö- och hälsoskyddet. Varken arbetarskyddet eller miljötillstånden ingår i enkäten.

just nu

RFV i Twitter