Aktuellt

Utvärderingen av basservicen gällde bland annat hur barns och ungas rättigheter hade uppfyllts

Av delområden har det vid sidan av den riksomfattande utvärderingen också gjorts regionala utvärderingar. Allt material från utvärderingen finns i Patio. Detta meddelande innehåller en presentation av huvuddragen i utvärderingen på riksnivå.

Den allmänna dataskyddsförordningen börjar tillämpas 25.5.2018

Omsorgsfull och lagenlig hantering av dina personuppgifter är av essentiell vikt för regionförvaltningsverken. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen och god informationshanteringssed.

Helhetsbilden av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet hittas nu på samma webbsida

Den nya webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

just nu

RFV i Twitter