Aktuellt

Planerna för egenkontroll inom alkoholnäringen ska vara klara före årsskiftet

Innehavare av detaljhandelstillstånd och serveringstillstånd behöver inte sända in sin plan för egenkontroll till tillståndsmyndigheten, men planen ska hållas tillgänglig för personalen som arbetar enligt planen samt för tillsynsmyndigheten.

Utvärderingen av basservicen gällde bland annat hur barns och ungas rättigheter hade uppfyllts

Av delområden har det vid sidan av den riksomfattande utvärderingen också gjorts regionala utvärderingar. Allt material från utvärderingen finns i Patio. Detta meddelande innehåller en presentation av huvuddragen i utvärderingen på riksnivå.

Den allmänna dataskyddsförordningen börjar tillämpas 25.5.2018

Omsorgsfull och lagenlig hantering av dina personuppgifter är av essentiell vikt för regionförvaltningsverken. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen och god informationshanteringssed.

just nu

RFV i Twitter