Aktuellt

Den allmänna dataskyddsförordningen börjar tillämpas 25.5.2018

Omsorgsfull och lagenlig hantering av dina personuppgifter är av essentiell vikt för regionförvaltningsverken. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen och god informationshanteringssed.

Helhetsbilden av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet hittas nu på samma webbsida

Den nya webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Diskussionsarena bidrog till tillsynen över hemtjänster för äldre

Regionförvaltningsverket i Norra Finland och Valvira ordnade 21.5.2018 en regional sammankomst i Uleåborg, en s.k. diskussionsarena för klienter, där äldre som anlitar tjänster som ges hemma fick möjlighet att direkt påverka utvecklingen av tillsyn och styrning. Innehållet i och kvaliteten hos vården och omsorgen diskuterades livligt under sammankomsten. 

just nu

RFV i Twitter