Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Begränsningarna för offentliga tillställningar skärps i september på grund av sjukdomsläget

*Meddelandet har uppdaterats 24.8 kl. 19:40:

SHM har meddelat om ett skrivfel i styrbrevet till regionförvaltningsverken. Regionförvaltningsverken väntar nu på nya anvisningar av SHM och vi gör en ny bedömning av läget efter det.

I sak är skillnaden mellan dagens beslut och felet som SHM informerade om inte stor. Det är fråga om rekommendationernas juridiska karaktär – alltså om man förutsätter eller rekommenderar att anvisningarna för att förebygga coronaviruset följs om antalet deltagare i publika evenemang eller allmänna sammankomster är 51–500 personer. För att förhindra epidemispridning är det i alla händelser viktigt att se till hygienrutiner och hålla säkerhetsavstånd, också om det skulle vara obligatoriskt bara i evenemang med över 500 personer.*

--

I september kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ordnas för högst 50 personer. Tillställningar för över 50 personer kan ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus om säkerheten kan tryggas enligt Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning. Det epidemiologiska läget i Finland har emellertid tagit en ogynnsam riktning och antalet konstaterade COVID-19-fall har ökat i augusti och det är därför nödvändigt att skärpa begränsningarna.

Regionförvaltningsverken har den 24 augusti 2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar som förbjuder alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer som ordnas inomhus eller utomhus under perioden 1.9–30.9.2020.

Det är emellertid möjligt att inomhus och i avgränsade områden utomhus ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer under förutsättningen att man kan trygga säkerheten enligt Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om förhindrande av coronavirussmitta av den 14 maj 2020. I anvisningen uppmanas man exempelvis att säkerställa en god hygien och säkerhetsavstånd om 1–2 meter mellan personerna, genom att begränsa antalet personer om det behövs.

Föreläggandena i regionförvaltningsverkens beslut av den 24 augusti 2020 är i kraft 1.9.2020–30.9.2020 och de har delgivits som offentlig delgivning. Delgivningarna och besluten hittas på våra webbsidor på adressen http://www.avi.fi/sv/web/avi/yleistiedoksiannot. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan besluten meddelas för högst en månad i taget.

Tidigare gjorde den epidemiologiska bedömningen och prognosen det möjligt att lindra begränsningarna för antalet personer i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Begränsningen som är i kraft till slutet av augusti förutsätter att anvisningen för förebyggande av coronavirussmittor följs om antalet deltagare i publiken är över 500 personer. Det epidemiologiska läget i Finland har emellertid tagit en ogynnsam riktning och antalet konstaterade COVID-19-fall har ökat i augusti (mer information om läget nationellt på Institutet för hälsa och välfärds webbsidor).

För att trygga säkerheten ska publiken vid behov delas in i separata områden

För offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster ställs ingen gräns för det maximala deltagarantalet. Den som arrangerar en tillställning eller sammankomst för över 50 personer är skyldig att se till att tillställningen kan ordnas på ett sätt som är tryggt för deltagarna. För att i praktiken kunna följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning kan det hända att evenemangsarrangören behöver vidta åtgärder för att avskilja publiken i separata områden under tillställningen.

Varje separat område kan behöva ha egen ingång och utgång eller att ingång och utgång sker i omgångar, egen service (t.ex. eventuella serveringstjänster och sanitetsutrymmen) samt egen personal. Genom att begränsa antalet personer och undvika att olika grupper blandas kan man minska antalet exponerade om det skulle hända att coronavirussmitta konstateras bland personerna.

Om det epidemiologiska läget i Finland tar en avsevärt sämre riktning kan regionförvaltningsverken bli tvungna att ändra begränsningsbesluten för september. Regionförvaltningsverken betonar varje aktörs och medborgares eget ansvar att följa myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer och därigenom för sin egen del förebygga spridningen av coronaviruset.

Vi publicerar tolkningar om våra beslut på webbsidorna bland svar på vanliga frågor. Tolkningarna kan stöda evenemangsarrangören i beslutsfattandet. Regionförvaltningsverken beviljar inte undantagstillstånd för föreläggandena eller behandlar evenemangsarrangörers planer för hur evenemanget ska ordnas.

Mer information:

Telefon 0295 016 666 (mån-fre klockan 8-11.30 och 12.30-16), e-post: koronainfo@avi.fi

Svar på vanliga frågor (rfv.fi)


Uppdaterad