Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

År 2020 fokuserar den planenliga tillsynen över social- och hälsovården på tjänster där brister förekommer i tillgång eller kvalitet

Valvira och regionförvaltningsverken har utarbetat en riksomfattande tillsynsplan för social- och hälsovården för åren 2020–2023. År 2020 kommer den planenliga myndighetstillsynen att fokusera på tjänster för äldre, tillgång till primärvård samt vård utom hemmet inom barnskyddet.

Valviras och regionförvaltningsverkens riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården för åren 2020–2023 har publicerats. Programmet styr tillsynsmyndigheternas systematiska tillsyn över social- och hälsovården: tillsynen inriktas på tjänster med de största bristerna i fråga om tillgång, kvalitet eller rättidighet:

•    tjänster för äldre, särskilt läkartjänster och annan hälso- och sjukvård
•    tillgången till primärvård samt
•    vård utom hemmet inom barnskyddet.

Tillsynsobjekten uppdateras årligen.

Säkerhet och kvalitet säkerställs genom verksamhetsenheternas egenkontroll

Myndighetstillsynen fokuserar på att främja, stödja och säkerställa verksamhetsenheternas egenkontroll.

"Egenkontrollen vid verksamhetsenheterna består av ett kontinuerligt arbete för kvalitetssäkring och säkerhet, förklarar Valviras överdirektör Markus Henriksson.

"Syftet med egenkontrollen är att identifiera de klient- och patientsäkerhetsrisker som ingår i verksamheten, förebygga problem och å andra sidan snabbt rätta till eventuella problem som uppstår."

Temat under hela den fyraåriga tillsynsprogramperioden är att ge kommuner och samkommuner stöd i organiseringen av tjänsterna och egenkontrollen.

"Kommunerna ansvarar för tillgodoseendet av sina invånares grundläggande fri- och rättigheter och rättsskydd, och deras uppgift är att övervaka tillgången till och produktionen av social- och hälsovårdstjänster, inklusive kvalitet och innehåll", säger direktör Hanna Toiviainen vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland.

"Regionförvaltningsverken och Valvira stöder, främjar och säkerställer den kommunala tillsynen."

Läs mer:

Mer information på Valvira:
Markus Henriksson, överdirektör, tfn 0295 209 300
Satu Räsänen, överinspektör, tfn 0295 209 637
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Mer information på regionförvaltningsverken:
Hanna Toiviainen, direktör, tfn 0295 017 680, etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Uppdaterad