Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Regionförvaltningsverken, Valvira och kommunerna samarbetar vid tillsynen av småbarnspedagogik

Lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft i september 2018 innebar att kommunerna fick nya skyldigheter. Kommunerna gjordes till jämbördig tillsynsmyndighet över privat småbarnspedagogik vid sidan av regionförvaltningsverken och Valvira. Kommunens tillsynsskyldighet är klart uttryckt i lagen.


Principer för tillsynen

Tillsynen av den offentliga sektorns småbarnspedagogik hör till det aktuella områdets regionförvaltningsverk och Valvira.

Tillsynen av den privata sektorns småbarnspedagogiska tjänster ligger i och med den nya lagen mer poängterat än tidigare främst hos kommunen själv. Om kommunen lägger märke till problem inom den privata serviceproduktionen i sitt område ska den omedelbart vidta tillsynsåtgärder. Valvira har ansvaret för tillsynen av fall som till sin omfattning är riksomfattande eller som gäller flera regionförvaltningsverks områden.

Vad gäller privat familjevård är kommunen skyldig att föra en förteckning över samtliga familjedagvårdare i sitt område.

Kommunen kan organisera tillsynen som den vill och den rapporteras inte till regionförvaltningsverket. Kommunerna ska emellertid från fall till fall meddela regionförvaltningsverket vilka tillsynsåtgärder som de vidtagit. Regionförvaltningsverket kan också vid behov handleda kommunen vid bedömningen av de observerade missförhållandena.


De vanligaste orsakerna till anmälan om missförhållanden

Regionförvaltningsverket får anmälningar om missförhållanden gällande både den offentliga sektorns och privata serviceproducenter. Antalet anmälningar om privata serviceproducenter varierar regionalt. I Sydvästra Finland och Södra Finland kommer det lite fler anmälningar gällande privata än den offentliga sektorns, men det beror också på att utbudet av privata tjänster har ökat.

Anmälningarna om missförhållanden gäller främst gruppstorleken inom småbarnspedagogiken och antalet fostrare i relation till antalet barn. Gruppstorleken och relationstalet är fastställda i lagen. Om barnen är under 3 år får det i en daghemsgrupp finnas högst fyra barn per fostrare enligt lagen om småbarnspedagogik. Om barnen är över 3 år får antalet barn vara högst åtta.

Beräkningen av dimensioneringen påverkas emellertid också av antalet barn som är i deltidsvård. Antalet barn som kan vårdas på deltid kan vara 13 per fostrare. 

En annan vanlig orsak till anmälan om missförhållande gäller ordandet av stödtjänsterna i privata daghem, så som städning och matlagning samt ledningen. Ansvarspersonen för daghemmet behöver inte vara fysiskt närvarande och personen kan samtidigt ansvara för flera enheter. Detta innebär en utmaning för ansvarspersonen att dagligen kunna kontrollera att småbarnspedagogiken i daghemmen uppfyller de krav som ställs på den.


Den privata servicens andel av helheten

I Finland är den privata småbarnspedagogikens andel av helheten lite under 20 %. Det finns emellertid stora skillnader i andelarna beroende av kommun. Till exempel är den privata servicens andel av småbarnspedagogiken till och med över 40 % i vissa kommuner, medan privat service inte alls är tillgänglig i vissa mindre kommuner. Den privata småbarnspedagogikens andel ökar hela tiden. 

Grundandet av ett privat daghem förutsätter registrering hos regionförvaltningsverket. Registreringen är samtidigt proaktiv tillsyn av serviceproducenterna. I samband med registreringen undersöks förutsättningarna för serviceproduktionen på ett omfattande sätt.

Antalet registreringar håller på att öka kraftigt. Exempelvis behandlade Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 55 registreringar år 2017, medan antalet i fjol var 91. Det finns emellertid stora skillnader mellan regionerna. Allra flest privata daghem har grundats i Södra Finland.


Tillsyn som regionförvaltningsverket ansvarar för

I regionförvaltningsverken finns fyra överinspektörer som permanent övervakar småbarnspedagogiska tjänster. I år har därtill tre överinspektörer anställts på viss tid. Resurserna är knappa.

Regionförvaltningsverket övervakar småbarnspedagogiken som produceras av den offentliga sektorn och privata serviceproducenter reaktivt på basis av anmälningar och uppdagade missförhållanden. Det saknas resurser för proaktiv tillsynsverksamhet. Målet är emellertid proaktiv tillsyn och i fortsättningen är avsikten att utöva tillsyn enligt en riksomfattande tillsynsplan. Planen utarbetas under det här året.

Missförhållandena som i början av året har varit uppe i offentligheten har klart gjort att man kontaktat regionförvaltningsverken mera än tidigare. Som en följd av detta har vi förberett oss på att öka antalet inspektioner. Regionförvaltningsverket undersöker samtliga fall där det är skäl att misstänka att man brutit mot lagen.

Som en följd av inspektionen kan regionförvaltningsverken meddela verksamhetsutövaren olika påföljder. I första hand handleder och råder man alltid den som ordnar småbarnspedagogiken vid behov. Den lindrigaste påföljden kan vara administrativ styrning, som är uppmärksamgörande eller en anmärkning. Strängare åtgärder än det är att meddela föreläggande, utsätta vite, avbryta verksamheten och som sista åtgärd ett användningsförbud. Regionförvaltningsverket, Valvira eller kommunen kan dessutom göra en anmälan om småbarnspedagogisk förseelse till polisen.

Alla dessa påföljder har använts under årens lopp.

Beslut och information om dem

Regionförvaltningsverket undersöker och avgör uppdagade missförhållanden från fall till fall. Vi kan inte kommentera ärenden som ännu är under behandling. Vi informerar separat om vi lägger märke till allvarliga missförhållanden. För tillfället är inga åtgärder anhängiga, men situationen kan ändras snabbt som en följd av aktiv tillsyn.

Utöver detta meddelande kan man hos regionförvaltningsverken beställa en utredning av mängden tillsyn av privat och kommunal småbarnspedagogik som gjorts i respektive regionförvaltningsverk åren 2017–2018. Listan kan beställas på adressen viestinta@avi.fi


Ytterligare information:
Direktör Marja-Liisa Keski-Rauska
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
Telefon 0295 018 815

viestinta@avi.fi


Uppdaterad