Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Hälso- och sjukvården för fångar och inom försvarsmakten fungerade tillfredsställande under 2018

Regionförvaltningsverket i Norra Finland har hand om den riksomfattande tillsynen av hälso- och sjukvården för fångar och inom försvarsmakten i hela Finland. År 2018 låg antalet klagomål på samma nivå som året innan.

Vid regionförvaltningsverket inleddes under året 35 klagomål som gällde hälso- och sjukvården för fångar och fyra klagomål som gällde hälso- och sjukvården inom försvarsmakten. Av dessa överfördes 13 klagomål till den organisation som klagomålet gällde där det behandlades som en anmärkning. Åtta klagomål ledde till att regionförvaltningsverket gjorde aktören uppmärksam på korrekt förfarande och ett klagomål till att regionförvaltningsverket uttryckte sin uppfattning i ärendet.

Styrnings- och utvärderingsbesök gjordes på fyra polikliniker inom hälso- och sjukvården för fångar och på fyra hälsostationer som ansvarar för vården av beväringar inom försvarsmakten.
Under besöken kunde regionförvaltningsverket konstatera att hälso- och sjukvården var välorganiserad och väl genomförd.  

Under 2018 avgjorde vi ett tillsynsärende som gällde ordnandet av hälso- och sjukvård för fångar. Vi kunde konstatera att läkarvården hade säkerställts på ett tillräckligt sätt på poliklinikerna.

Vi avgjorde också tre tillsynsärenden som rörde hälso- och sjukvården inom försvarsmakten. De gällde följande frågor: tillräckliga läkar- och tandläkarresurser på hälsostationen, hälsostationens interna vårdanvisningar och ledningen av hälsostationen, organisationens praxis för hur en anmärkning på hälso- och sjukvården inom försvarsmakten ska besvaras och elektronisk lagring av beväringarnas journalhandlingar inom den specialiserade sjukvården. Regionförvaltningsverket ansåg att det fanns skäl att fästa uppmärksamhet vid hälsostationens läkar- och tandläkarresurser och ledningen av hälsostationen, vilket bör uppmärksammas i kommande utveckling av verksamheten.  

Alla sex regionförvaltningsverks bokslut för 2018 finns i en rapport som kan läsas i Patio.  


Ytterligare information:
överinspektör för hälso- och sjukvården Matti Vainiokangas tfn 0295 017 563
Regionförvaltningsverket i Norra Finland
fornamn.efternamn@avi.fi


Uppdaterad