Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Tillsynskampanj med syfte att samla information för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism

Regionförvaltningsverket har under sommaren inlett en tillsynskampanj där man frågat slumpmässigt utvalda företag t.ex. hur vanligt det är med kontant betalning hos dem. De företag som mottagit enkäten misstänks inte för några oegentligheter, utan svaren från företagen hjälper myndigheterna att rikta tillsynen mot de sektorer där det finns en verklig risk att företagen utan sin vetskap utgör en mellanhand för penningtvätt.

Svart ekonomi leder till att den offentliga sektorn varje år förlorar stora skatteintäkter. Enligt en undersökning som riksdagens revisionsutskott beställde 2010 omfattar den svarta ekonomin årligen 10–14 miljarder euro som orsakar samhället en ekonomisk förlust på 4-6 miljarder euro.

Till den svarta ekonomin hör också penningtvätt och finansiering av terrorism. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har till uppgift att på riksnivå övervaka att bestämmelserna i lagen om förhindrande av penningtvätt iakttas. En av de största utmaningarna för tillsynen är att identifiera de sektorer där de största riskerna finns och för detta arbete behöver regionförvaltningsverket företagens hjälp.

Lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism innehåller bestämmelser om rapporteringsskyldighet för de näringsidkare som inom ramen för sin normala verksamhet har möjlighet att upptäcka penningtvätt eller finansiering av terrorism eller som kan antas utnyttjas för dessa syften.

Om näringsidkarna används benämningen rapporteringsskyldiga. De rapporteringsskyldiga har en nyckelposition när det gäller att förhindra och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism eftersom myndigheterna med deras hjälp har de bästa möjligheterna att få vetskap om misstänkta affärstransaktioner.

Syftet med den pågående tillsynskampanjen är att ta reda på hur väl de rapporteringsskyldiga känner till lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och hur de skyldigheter som lagen medför uppfylls och ge regionförvaltningsverket information om objekt som bör övervakas. Regionförvaltningsverket använder svaren för att planera och rikta in tillsynen. När det gäller dem som affärs- eller yrkesmässigt säljer eller förmedlar varor försöker regionförvaltningsverket också undersöka hur vanligt det inom olika sektorer är med stora kontantbetalningar. 

Under juli månad har enkäter skickats till omkring 600 näringsidkare. Företag av olika storlek i Finland har valts ut slumpmässigt utifrån den bransch som de meddelat i handelsregistret.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar på riksnivå efterlevnaden av lagen om penningtvätt och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den i fråga om följande rapporteringsskyldiga: valutaväxlingsföretag, tillhandahållare av kapitalförvaltnings- och företagstjänster, fastighets- och hyresförmedlingar, tillhandahållare av skatterådgivningstjänster eller bokföringsuppdrag, tillhandahållare av juridiska tjänster som särskilt definierats i lagen (exklusive advokater), finansinstitut som inte omfattas av Finansinspektionens tillsyn samt aktörer som affärs- eller yrkesmässigt säljer eller förmedlar varor till den del som de i kontanter får en betalning eller flera med varandra sammanhängande betalningar vars belopp sammanlagt uppgår till minst 15 000 euro.

Mer information om regionförvaltningsverkets tillsynsansvar finns på webbsidan www.avi.fi/sv/web/avi/rahanpesulain-valvonta.

Där finns också regionförvaltningsverkets anvisningar till de rapporteringsskyldiga om hur bestämmelserna ska iakttas.


Ytterligare information:
Timo Aalto, överinspektör, RFV i Södra Finland, tfn 0295 016 156            
Viivi Jantunen, överinspektör, RFV i Södra Finland, tfn 0295 016 309

 

 


Uppdaterad

GENVÄGAR