Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Tillsynskampanj: Kemikaliesäkerheten på arbetsplatsen kan inte hanteras med intuitiv kunskap!

Ansvarsområdet för arbetarskydd

Kemikaliesäkerheten är föremål för arbetarskyddstillsyn i hela Finland under veckorna 37 och 38 (9–20.9.2019). Vid kemikaliesäkerhetens tillsynskampanj granskas sammanlagt hundratals arbetsplatser, på vilka kemikalier används. Med inspektioner övervakas det att man på arbetsplatserna hanterar de risker för arbetstagarnas hälsa vilka orsakas av kemiska agenser.

Tillsynskampanjen ordnas eftersom det fortfarande finns stora brister i kemikaliesäkerheten. Vid den intensiva tillsyn som ordnades på hösten 2018 saknades riskbedömning med kemiska agenser i sin helhet på var tredje inspekterade arbetsplats. En annan tredjedel hade gjort en bristfällig bedömning.

Hantering av kemiska risker förutsätter fakta och systematik

"Kemiska risker på arbetsplatsen kan inte hanteras med intuitiv kunskap och genom att gå på känsla, utan de ska kartläggas systematiskt. Skyddsinformationsbladen över kemikalier måste läsas, eftersom de innehåller viktig information om faror med kemikalier och anvisningar om behandling, lagring, skydd och första hjälp", påminner överinspektör Satu Auno från ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Målet med tillsynskampanjen är att arbetsplatserna känner till sina kemikaliesäkerhetsrelaterade skyldigheter och kan uppfylla dem. I samband med kampanjen sänds anvisningar om hanteringen av kemiska risker till tillsynsobjekten redan före inspektionen.

"På så sätt är det inte nödvändigt att börja inspektionen helt från grunden", berättar Auno.

Också tvättmedel och avgaser kan orsaka hälsoolägenheter

De farliga kemikalier som används på många arbetsplatser utgörs av exempelvis lösningsmedel, oljor, bromsvätskor, spilloljor, bränslen och starka rengöringsmedel för professionellt bruk. Också vanliga tvättmedel som används i arbetet utgör kemikalier och exponering för sådana kan orsaka en hälsoolägenhet.

Utöver egentliga kemikalier, ska man också beakta de kemiska agenser som uppstår i arbetet, såsom avgaser och ångor.

Närmare information:
Överinspektör Satu Auno
tfn 0295 016 234, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskydd, regionförvaltningsverket i Södra Finland

www.tyosuojelu.fi


Uppdaterad