Pressmeddelanden 2017

Arbetsgivaren dömdes till samfundsbot

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Österbottens tingsrätt har 11.9.2017 dömt Procons Oy Ab till 5000 euros samfundsbot.

Ärendet som behandlades i domstolen hör samman med en arbetsolycka som hade inträffat vid företaget i Malax i januari 2014. Åtalsrätten för personsvarandenas del hade preskriberats och ärendet behandlades i domstolen endast för företagets del.

Företaget medgav olycksförloppet och godkände att företrädare för arbetsgivaren har brutit mot arbetarskyddsföreskrifter eller förorsakat en bristfällighet eller ett missförhållande som strider mot arbetarskyddsföreskrifter på det sätt som åklagaren beskrivit i åtalet. Ägaren av företaget är numera inte samma som vid tidpunkten för olyckan.

Tingsrätten ansåg att förutsättningarna för utdömande av samfundsbot uppfylls i ärendet, eftersom företrädaren för Procons Oy Ab har försummat att utreda och identifiera skade- och faromoment samt bedöma deras betydelse, försummat att utreda olycksmaskinens (excenterpress) säkerhet och säkerställa att ändrings- och underhållsarbeten på pressen kan utföras utan risker, samt att ge arbetstagarna tillräcklig undervisning och handledning i underhållsarbetet med pressen.

Ytterligare konstaterade tingsrätten att underlåtelsens art och svårighet inte har varit så allvarlig och att det varit fråga om en unik engångsåtgärd. Tingsrätten tog dock i beaktande att bolaget har tidigare dömts till samfundsbot på grund av en arbetsolycka som inträffat år 2012.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland påminner om att arbetsgivaren ansvarar för sina arbetstagares säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, och att arbetsgivaren borde noggrant utreda och bedöma arbetets risker innan arbetet påbörjas.
 
Österbottens tingsrätt ärende nr R 17/207.

Tilläggsinformation: Jurist Sini Hernesaho, tfn 0295 018 644


Åtalsrätten för arbetarskyddsbrott preskriberas enligt 8 kapitlet 1 § strafflagen (39/1889) om åtal inte väcks inom två år. Den kortaste preskriptionstiden för yrkandet på samfundsbot är fem år.


Uppdaterad

GENVÄGAR