Pressmeddelanden 2017

Verkningarna av överföringen av utkomststödet till FPA ur Regionförvaltningsverket i Södra Finlands synvinkel


Södra Finland

Beviljandet av grundläggande utkomststöd överfördes från kommunerna till Folkpensionsanstalten i början av 2017. Grunderna för beviljande av utkomststöd ändrades inte i reformen. Efter ändringen beviljar Folkpensionsanstalten grundläggande utkomststöd och kommunerna kompletterande och förebyggande utkomststöd.

Överföringen av handläggningen av utkomststödet till Folkpensionsanstalten medförde vissa problem och i början av året bildades köer i handläggningen av ansökningar. Detta ledde till kontakter och förfrågningar hos regionförvaltningsverket. Förutom problemen med tjänsteförsörjningen gällde kontakterna innehållet i besluten, som betydligt kunde avvika från innehållet i de beslut som kommunerna tidigare fattat. Eftersom regionförvaltningsverket inte övervakar Folkpensionsanstaltens verksamhet, hänvisades kunderna i brådskande fall till socialväsendet i den egna hemkommunen.

I flera kommuner har överföringen av beviljande av grundläggande utkomststöd till Folkpensionsanstalten lett till en omorganisering av socialtjänsterna. För kunderna har detta medfört ovisshet om vilken anställd som sköter deras ärenden gällande socialarbete och kompletterande utkomststöd. Dessutom har kunderna kunnat uppleva att deras ärenden flyttas från en anställd till en annan och att det har varit problematiskt att få kontakt med de anställda vid socialväsendet.
 

Beslut om utkomststöd inom sju vardagar

Enligt lagen om utkomststöd ska ett beslut om utkomststöd fattas inom sju vardagar. Detta gäller både det grundläggande utkomststödet som Folkpensionsanstalten beviljar och det kompletterande och förebyggande utkomststödet som kommunerna beviljar. Enligt regionförvaltningsverkets uppgifter har utkomststödet som kommunen beviljar i regel handlagts inom den tidsfrist som föreskrivs i lagen, men enligt kundkontakter har det också förekommit fördröjningar. Regionförvaltningsverket följer upp också i fortsättningen hur tidsfristerna för handläggningen av kompletterande och förebyggande utkomststöd iakttas på basis av anmälningar om missförhållande eller klagomål samt utgående från den riksomfattande tillsynen inom social- och hälsovården.

Regionförvaltningsverkets verksamhet är inriktad på att främja befolkningens välfärd och hälsa samt säkerställa rättsskyddet för socialservicens kunder. Regionförvaltningsverket styr och har tillsyn över kommunala och privata socialvårdstjänster.


Ytterligare information
överinspektör för socialvården Sari Luukko, tfn 0295 016 163
fornamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

 


Uppdaterad

GENVÄGAR