Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Tack vare rivning av dammen och iståndsättandet av Dickursbyforsen förbättras områdets mångfald, användbarhet och fiskarnas miljö

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat Vanda stad tillstånd enligt vattenlagen att delvis riva dammen i Dickursbyforsen och iståndsätta forsen.

Den mellersta delen av Dickursbyforsen rivs, dammens sidopartier reses och området vid forsen iståndsätts. Uppdämningsbassängen vid Dickursbyforsen kan vid behov tömmas och torkat sediment kan avlägsnas redan innan beslutet vunnit laga kraft. I samma beslut meddelas att tillstånden enligt vattenlagstiftningen som gäller dammen i Dickursbyforsen och den befintliga fiskvägen upphör att vara i kraft – under förutsättningen att åtgärderna och konstruktionerna enligt det beviljade tillståndet görs.

Levnadsförhållandena för öring och andra vandringsfiskar förbättras

Projektet gör det lättare för den ytterst hotade havsöringen att vandra upp längs Kervo å. Dessutom förbättras öringens förökningsmöjligheter och levnadsförhållandena för andra vandringsfiskar i Dickursbyforsen. Mängden lämplig levnadsmiljö för bottendjur ökar. Forsen och de omliggande stränderna med olika zoner ökar mångfalden på området. Dessutom förbättrar projektet betydligt forsens rekreationsanvändningsvärde och Dickursbyforsens värde som fiskemål.

Arbetena kan orsaka tillfällig grumling av vattnet och åns strömningsförhållanden vid Dickursbyforsen ändras. Också landskapet förändras då den nuvarande vattenspegeln med reflektionerna försvinner. Den mest betydande förändringen i kulturmiljön är den partiella rivningen av dammen och återställandet av den naturliga forsen. Byggnaderna, brännugnens skorsten och de partier av dammen som reses bevarar emellertid sitt betydande kulturhistoriska värde vad gäller Dickursbys industrihistoria.

Följder för den tjockskaliga målarmusslan

I Dickursbyforsen förekommer tjockskalig målarmussla som är hotad och fridlyst. De tjockskaliga målarmusslorna flyttas från området vid den nuvarande forsnacken och uppdämningsbassängen eftersom områdena kommer att bli olämpliga för tjockskalig målarmussla. Verkningarna på musslorna i området nedan om Heurekabron minskas genom tidsmässig planering av arbetena, arbetsmetoder och förebyggande åtgärder. På lång sikt kommer sådana bottentyper som är lämpliga för tjockskalig målarmussla att öka.

Hela beslutet finns här.

Ytterligare information:     

miljööverinspektör Erja Tasanko, tfn 0295 016 248

miljöråd Esko Vähäsöyrinki, tfn 0295 016 446

e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad