Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Antalet klagomål inom hälso- och sjukvården ökade 2019

Västra och Inre Finland

År 2019 anhängiggjordes ett rekordstort antal klagomål inom hälso- och sjukvården hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, dvs. 343. Antalet inlämnade klagomål ökade med ca 20 procent jämfört med året innan. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattade under det senaste året över 300 beslut i klagomålsärenden inom hälso- och sjukvården. Det ökade antalet klagomål har lett till en viss förlängning av behandlingstiderna i sådana fall som kräver mer omfattande utredning.

Över hälften av de klagomål inom hälso- och sjukvården som anhängiggjordes i fjol gällde ärenden i Birkaland. Nästan 70 ärenden som hade inträffat inom Mellersta Finlands område och som skulle behandlas som klagomål inom hälso- och sjukvården inleddes. Sammanlagt 84 klagomål som gällde Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten behandlades.

I fjol gav regionförvaltningsverket anmärkningar i fyra fall. I 35 fall beslutades det om uppmärksamgörande för att göra verksamheten ändamålsenlig. Regionförvaltningsverket framförde sin uppfattning om förfarande enligt lagen i fem fall. Om ett mål för tillsynen har handlat lagstridigt kan regionförvaltningsverket med tanke på framtiden ge en anmärkning så att de konstaterade felaktigheterna inte upprepas. En anmärkning är ett starkare styrmedel än uppmärksamgörande eller att uttrycka en uppfattning.
 

I hurdana ärenden inlämnades klagomål 2019?

År 2019 gällde de beslutade klagomålen till största delen läkarnas verksamhet. Också klagomål som gällde sjukvårdspersonal, tandläkare och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården behandlades. Liksom under de föregående åren gällde klagomålen huvudsakligen den offentliga hälso- och sjukvårdens verksamhet.

Klagomålen inom hälso- och sjukvården gällde i stor utsträckning olika delområden inom hälso- och sjukvården. I synnerhet tjänsternas kvalitet och innehåll låg till grund för klagomålen. Klagomålen gällde ofta följande frågor:

  • ordinering av läkemedel
  • behandling av patienten
  • dröjsmål med diagnos eller behandling
  • tillgång till tjänster
  • organisationens eller servicesystemets verksamhet och praxis
  • procedurfel


En patient har också rätt att göra en anmärkning

En patient som är missnöjd med sin hälso- och sjukvård eller med behandlingen i samband med den har rätt att göra en anmärkning till den föreståndare som ansvarar för hälso- och sjukvården vid en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården. Av klagomålen som beslutades inom regionförvaltningsverket under det senaste året överfördes en knapp tredjedel till enheten som var föremål för klagomålet för behandling genom anmärkningsförfarande. Regionförvaltningsverket följer upp hur en anmärkning besvaras och kan vid behov vidta tillsynsåtgärder på basis av ett svar på en anmärkning. Några fall togs upp till ny behandling på grund av bristfälliga svar på en anmärkning.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland sände år 2019 ett styrbrev till verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde om hur anmärkningarna ska behandlas.


Ytterligare information:
överinspektör Elise Kuismanen, tfn 0295 018 540
överinspektör Niina Lehtinen, tfn 0295 018 573  
jurist Leena Värri, tfn 0295 018 609
jurist, chef för rättsskyddsenheten Päivi Lahtinen, tfn 0295 018 533     

fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland


Uppdaterad